Адрес за кореспонденция:
1784 София, ул.“Михаил Тенев“ №6
Камара на строителите в България

Организационен секретар:
ЕЛЕНА НEДЕВА– enedeva@ksb.bg
тел.: +359 (0) 2 8062 936

Дейност

ПЛАН ЗА РАБОТА НА СЕКЦИЯ ” КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР” ПРЕЗ 2020 Г.

Секция „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР” при Камара на строителите в България организира провеждането на редовно заседание на секцията на 23 януари (четвъртък) 2020 год. от 11,00 ч. в зала № 1.5. в сградата на КСБ, гр. София, ул. „Михаил Тенев” № 6

План за работа на Секция ” Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор” през 2019 г.

Секция „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР“ е сформирана на база професионални интереси с основни дейности:

  1. Подпомагане Управителния съвет на Камарата със становища при изготвянето на проекти на нормативни актове ;
  2. Участие със свои представители в работни групи и в комисии на КСБ, агенции и институции за проблемите на бранша, както и за работа по създаване на нов закон  за строителството.
  3. Организиране на работни срещи и семинари с държавните институции и други браншови организации за обсъждане на проблемите и търсене на решения за качествено извършване на: оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, строителен надзор, авторски надзор, технически контрол по част „Конструктивна“ и др..
  4. Популяризиране дейностите на Камарата с оглед привличането на нови членове към КСБ.

Зам.-председател

Членове фирми