Адрес за кореспонденция:
1784 София, ул.“Михаил Тенев“ №6
Камара на строителите в България

Организационен секретар:
ЕЛЕНА НEДЕВА– enedeva@ksb.bg
тел.: +359 (0) 2 8062 936

Дейност

План за работа на Секция ” Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор” през 2019 г.

Секция „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР“ е сформирана на основание чл. 23 (1) от Устава на КСБ на база професионални интереси с основни дейности:

  1. 1. Подпомагане Управителния съвет на Камарата със становища при изготвянето на проекти на нормативни актове и оказване съдействие на възложителите при определянето на прогнозната стойност и срок за изпълнение на обществената поръчка, така, че те да са реални и съобразени със себестойността и спецификата на услугата, предмет на поръчката.
  2. Участие със свои представители в работни групи и в комисии на КСБ, агенции и институции за проблемите на бранша, както и за работа по създаване на нов закон – Закон за строителството.
  3. 3. Организиране на работни срещи и семинари с държавните институции и други браншови организации за поставяне проблемите и търсене решението им за качество при извършване на: ОСИП, строителен надзор, авторски надзор, инвестиционни проекти, технически контрол по част Конструктивна.
  4. Популяризиране дейностите на Камарата с оглед привличането на нови членове към КСБ.

Зам.-председател

Членове фирми