Секция „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР“ е сформирана на база професионални интереси с основни дейности:

  • Подпомагане Управителния съвет на Камарата със становища при изготвянето на проекти на нормативни актове ;
  • Участие със свои представители в работни групи и в комисии на КСБ, агенции и институции за проблемите на бранша, както и за работа по създаване на нов закон  за строителството.
  • Организиране на работни срещи и семинари с държавните институции и други браншови организации за обсъждане на проблемите и търсене на решения за качествено извършване на: оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите, строителен надзор, авторски надзор, технически контрол по част „Конструктивна“ и др.
  • Популяризиране дейностите на Камарата с оглед привличането на нови членове към КСБ.