Секция МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ при КСБ  

организира провеждане на редовно заседание на секцията на 9.06.2022 г.  (четвъртък ) от 10,00ч.

при следния

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Отчет за работата на секцията през 2021 г.
  2. Запознаване членовете на секцията с предложените от председателя на секцията проект за План за работата на секцията през 2022 г. и План-сметката за финансова обезпеченост за изпълнение на дейностите за 2022 год. Обсъждане.
  3. Обсъждане на формата и начина на популяризиране на Наредбата за Изпълнение на Стоманени Конструкции след нейното публикуване.
  4. Приемане на Годишен План за работа на секцията през 2022 г.
  5. Насоки за развитие – насоченост, предложения и теми:

      5.1. Обсъждане на проблемите и предизвикателствата при изпълнение на строителни обекти в условията на кризи: динамично променяне на цените на строителни материали, суровини, горива и др.

  5.2. Предложения с искания за промени на нормативни актове и/или тяхното осъвременяване, разработване на нови нормативни актове с определяне на техния обхват и съдържание по предложение на строителните фирми чрез професионалните секции към КСБ и др.

     6. Разни.

 

 

 

 

инж. ЕВГЕНИ БОРИСОВ

Председател на секция „Метални конструкции“