ПРОТОКОЛ 1 от първото за 2019 год. редовно заседание на секция „Транспортна инфраструктура“