Уважаеми колеги,

Ръководството на секция „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” при Камара на строителите в България Ви кани да вземете участие на първото за 2020 година редовно заседание на секцията,  което ще се проведе на 04 февруари (вторник) 2020 год. от 10,00ч.  в зала № 1.5. в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” № 6, при следния дневен ред:

  1. Информация за дейността на секцията и изпълнението на програмата за 2019год.
  1. Насоки за развитие на транспортната инфраструктура. Обсъждане и извеждане на актуалните проблеми. Изработване на годишен план за работа през 2020 год. за внасянето му за утвърждаване от УС на КСБ.
  2. Изготвяне на План-сметка за изпълнение на дейностите на секция „Транспортна инфраструктура“ за 2020 г.
  3. Освобождаване на член на ръководството – по негова молба. Избор на нов член на ръководството на секцията.
  4. Разни.

Всички заинтересувани, които желаят да членуват в секцията, могат да изпращат попълнено Заявление за членство в секцията до Елена Недева, организационен секретар на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“, GSM: 0879 001 805 и е-mail: enedeva@ksb.bg.