• Управител: РОСЕН ИВАНОВ КОЛЕЛИЕВ
  • Град: ВАРНА
  • Седалище: ВАРНА 9000 УЛ.Д-Р ПЮСКЛИЕВ № 3
  • Телефон: 052 613000,0888628175
  • Fax: 603457
  • E-mail: pmostove@telecoms.bg
  • Web_site: pmostove.com
  • Предмет на дейност: Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени
  • Булстат: 813029821