План за работа на секция „Хидротехническо строителство, ВИК мрежи и съоръжения“ през 2019г.