План за работа през 2020 г. на секция   „ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО, ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ