Протокол № 1 от проведено редовно заседание на 05.02.2019 г. на Секция „Високо строителство“