„Технотерм Инженеринг“ ЕАД е основана през 1989 г. като една от първите частни фирми в областта на топлотехниката, топлоенергетиката и газификацията. Фирмата осъществява инженерингова дейност и е реализирала над 5000 обекта, включително с единична топлинна мощност до 120 MW.

„Технотерм Инженеринг“ ЕАД осъществява успешно дейностите по проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, ремонт и поддръжка на котелни системи, топлинни пещи, сушилни, автоматични газорегулаторни станции, газорегулаторни и измервателни пунктове, преносни, разпределителни, площадкови и сградни газопроводи, градски газоразпределителни мрежи, транзитни междуселищни газопроводи с високо налягане, битови отоплителни системи.

Фирмата е сертифицирана по стандартите за системи за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015:, околната среда БДС EN ISO 14001:2015, здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007, както и за Система за управление на информационната сигурност по ISO 27001:2013.

„Технотерм Инженеринг“ ЕАД е носител на редица награди в годишните класации на КСБ, от които Златни за 2011 г., 2015 г. и 2016 г., както и Сребърни – 2013 г. и 2014 г.

Клиенти на дружеството са редица предприятия, общински администрации, университети, училища, детски градини и ясли, болници, поликлиники, хотели, ресторанти, музеи, театри и частни лица от цялата страна.

През годините са осъществени редица проекти в областта на газоснабдяването като:

  • Автоматични газорегулаторни станции – Костенец, Съединение, Камено, Казанлък, Раднево, Раковски, Силистра, Стряма.
  • Газоразпределителни мрежи на градовете: Пловдив, Габрово, Казанлък, Хасково, Димитровград, Раднево, Чирпан, Септември, Съединение, Стамболийски, Белово, Велинград, Кърджали, Силистра, Гурково, Твърдица, Куклен, Кричим, Раковски, Мъглиж и други, чието развитие все още продължава.
  • Захранващи газопроводи за предприятия от целия спектър на индустрията и услугите.
  • Кранови възли.
  • Газорегулаторни и измервателни табла.