„Тони Тодоров“ ООД е с основен предмет на дейност строителство, поддържане, текущ ремонт и рехабилитация на пътища и пътни съоръжения, в това число:

  • Изграждане на градски и общински комуникации и прилежащата им инфраструктура.
  • Изграждане на водопроводи, канализация и топлопреносна мрежа.
  • Озеленяване и ландшафтно оформяне.
  • Вертикална планировка на сгради и съоръжения.
  • Ремонти на сгради и съоръжения.
  • Реставрации на сгради и съоръжения.
  • Снегопочистване.

Фирмата е вписана и в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България в петте групи строежи.

ПОЛИТИКА

От април 2009 г. фирмата е регистрирана по ISO 9001:2008, а в последствие и по ISO 14001:2008, OHSAS 18001:2008/ISO:45001:2018: ISO50001:2018. С въвеждането на тези системи  се постига по-ефективно управление на всички процеси на дружеството.

„Тони Тодоров“ ООД се стреми към постигането на устойчиво развитие, основано на оптимизиране на разходите, високо качество, здравословна работна среда, грижа към невъзобновяемите ресурси и политика на иновативни екологични технологии в съответствие с европейските и световни стандарти.

За осигуряване качеството на крайният продукт /СМР/ „Тони Тодоров“ ООД гарантира система за управление на качеството, като част от интегрирана система за управление на качеството, безопасните условия на труд и опазването на околната среда.

Изготвен е „План за безопасност и здраве” въз основа на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 17/2004 год„ изм. и доп. бр.102 от 19.12.2006 г.) на Министерството на труда и социалните политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Политиката по околната среда на „Тони Тодоров“ ООД e в рамките на обхвата на Системата за Управление по Околната Среда.

„Изграждане на улици в кв. Драгановец от ОТ36-ОТ40-ОТ117-ОТ9115 до ОТ 2008 към входа на Парка на предизвикателствата и паркинг“

КАДРИ

Ръководството на дружеството формира екипи от професионалисти в различните сфери на дейност, които са способни да посрещнат предизвикателствата на пазара и да поддържат висока конкурентноспособност и качество на предлаганите услуги. Опитни и квалифицирани работници в областта на пътното строителство.

кв. 10 на НПЗ „Илиянци – Запад“, ПИ (68134.1372.2057), гр. София, бул. „Рожен“ №41

„Тони Тодоров“ ООД е редовен член на Камара на строителите в България – ОП Перник.