„Ивкомплект“ ЕООД има двадесетгодишен опит в областта на инфраструктурно строителство – изграждане на водопроводи и канали, топлопроводи, пречиствателни съоръжения, пътища, помпени станции, извършване на изкопни работи, разрушаване на сгради, тунелно и безизкопно полагане на съоръжения от ВиК мрежата /използване на „къртица”, сондажи, укрепвания/.

Дългогодишната работа е допринесла за усъвършенстване в различни области на строителството като непрекъснато внедрява нови идеи и строителни технологии за работа. Дружеството работи с висококачествени продукти, придружени задължително със сертификат за качество и декларации за съответствие.

„Ивкомплект“ ЕООД е вписана в Камара на Строителите в България през 2008 г., с права за строежи от Първа, Втора, Четвърта и Пета групи – ПЪРВА КАТЕГОРИЯ.

гр. София, ул. “ Хага“

Важна част от стратегията за развитие на дружеството е непрекъснато усъвършенстване на работния процес и повишаване стандартите за качествено изпълнение на строителните работи, безопасна работна среда и защита на служителите от трудови злополуки, както и не на последно място, опазване на околната среда, за което дружеството има необходимите проведени обучения и издадени сертификати (ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 и др.).

„Реконструкция на Гл. клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводна мрежа на кв. Изток, гр. Перник“

Дългогодишни партньори и възложители на „Ивкомплект” ЕООД са: „Софийска вода“ АД, „НИКМИ“ АД, „Юнг Проект“ ООД, „Каро Трейдинг“ ООД, „Пайп Систем“ АД, „Аргогруп Екзакт“ ООД, „Мират Груп“ ООД, „Маркан“ ЕООД, „Тал Инженеринг“ ЕООД, „Мико–Д“ ООД, „Бокал Инженеринг“ ООД, „Гелак ООД“ и много други.

ЖС – нулев цикъл, гр.София, ж.к. Младост 1

Малка част от изпълнените от „Ивкомплект“ ЕООД обекти за последните 5 години са:

 • Подизпълнител на обект: „Едроплощен хипермаркет магазин на самообслужване „Кауфланд“ в УПИ IV276, 224, кв. 3, местност „Цар Борис III“, район „Красно село“, гр. София, свързващи инфраструктура и проводи извън парцела“.
 • Подобект: „Вътрешноимотна алея, разположена изцяло в УПИ II – I етап: от границата на УПИ пти о.т.103 до участък между о.т.113 и о.т.114“ и „Уличен канал ф500мм/кл.6-Н/ и ф600мм/кл.12-КА/ по северно локално платно на бул.“Ген.Е.И.Тотлебен“/о.т.118-о.т.116а-о.т.119а-о.т.120/, с Възложител „Аргогруп Екзакт“ ООД.
 • Главен изпълнител на обект: „Уличен канал Ø500 по ул. „Казбек“ (О.Т.11а – О.Т.12) от съществуващ канал Ø600 на ул. „Ген. Александър В. Суворов“ до СКО за отводняване на сгради в УПИ IХ – 610 и УПИХ – 654, кв.257, м. „Павлово – Бъкстон“, СО – район „Витоша“, с Възложител „Мират Груп“ ООД.
 • Водоснабдяване и отводняване на УПИ IV-1479,кв.142,м.“Кръстова вада-Запад“, р-н Триадица, гр.София с етапно изграждане:
  – I-етап – по ул.“Емилиян Станев“ канализационни клонове Гл.кол.II-клон 276 , 263 , 262 ф800-ПП от ул.“Асен Йорданов“ до ул.“Стефан Дичев“,
  – I-етап – по ул.“Емилиян Станев“ водопроводен клон 72 ф160ПЕВП и ф110ПЕВП от ул.“Асен Йорданов“ до ул.“Стефан Дичев“,
  – II Етап – по ул.“Стефан Дичев“ /от308-от310/ канализационен клон 73 ф400-пп и по ул.“Гатьо Шишков“ /от308-от306/ канализационен клон 72 ф300-пп,
  – II-етап – по ул.“Стефан Дичев“ /о.т.308 – о.т.310 / . Водопроводен клон Гл.клон VII ф250- ПЕВП и по ул.“Гатьо Шишков“ /о.т.308-о.т.306/ водопроводен клон Гл.клон VII ф250-ПЕВП.

Участие в Обществени поръчки:

 • Главен изпълнител по проект: „Доизграждане и реконструкция на ВиК мрежата на град Троян по инвестиционен проект № DIR-51011116-32-87 „Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”, с Възложител Община Троян.
 • Главен изпълнител по проект: „Реконструкция на общинска сграда в общински туристически център по проект: „Общински център – местен бит и култура, Община Искър”.
 • Главен изпълнител по проект: „Изграждане на туристическа екопътека „Тульово“– природа, сказания, легенди и съвременности“, Община Искър”.
 • „Възстановяване на проводимостта на р. Скът, чрез почистване от наноси в следствие на наводнението в границите на регулация на община Мизия”, с Възложител Община Мизия.
 • Главен изпълнител по проект: „Водоснабдяване и канализация на с. Войняговци, СО – район „Нови Искър“. Изграждане на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод от етернитови тръби по ул. „Детелина“, по ул. „Вършец“ от ул. „Детелина“ до ул. „Стара планина“ и по ул. „Васил Левски“ – с. Войняговци“ и Изграждане на битова и дъждовна канализация и реконструкция на уличен водопровод ∅60 етернитови тръби по ул.„Синчец“ от ул.„Стара планина“ до ул.„Росица“–с. Войнеговци”, с Възложител Софийска вода АД.
 • „ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА В ЦГЧ НА ГР. СОФИЯ – ЗОНА 2 Етап 5. – Реконструкция на канал на Площад Славейков (ул. „Граф Игнатиев”) от ул. „Г. С. Раковски” до ул. „Солунска” – канализационни клонове 234 и 235, СО район Средец“ и Етап 6. – Реконструкция на канал по ул. „Граф Игнатиев” в участъка от ул. „Алабин” до ул. „Солунска” – канализационни клонове 276, 277, 213 и 214, СО район Средец“, с Възложител „Софийска вода“ АД.
 • „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, генерирани на територията на Община Нови пазар”, с Възложител Община Нови пазар.
 • „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия по две обособени позиции” за обособена позиция № 1 – „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица“.
 • „Рехабилитация на водопроводна мрежа в община Нови пазар, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Нови пазар“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“
 • „Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в ж.к.3 – юг ДГ „Звънче“ в гр. Козлодуй“.
 • Подизпълнител по проект: Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции за обособена позиция № 4 „Реконструкция на Гл. клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводна мрежа на кв. Изток, гр. Перник“.

„Рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа в с. Стоян Михайловски, община Нови пазар“

„ИВКОМПЛЕКТ“ ЕООД е рeдовен член на Камара на строителите в България