Ръководството на секция „ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО” при Камара на строителите в България организира първото за 2020 г. редовно заседание на секцията,  което ще се проведе на 12 февруари (сряда) 2020 г. от 9,00ч.  в зала № 1.5. в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” № 6 при следният

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Информация за дейността на секцията и изпълнението на програмата за 2019 г.
 2. Изработване на годишен план за работа през 2020 г. за внасянето му за утвърждаване от УС на КСБ.
 3. Изготвяне на план-сметка за изпълнение на дейностите на секция „Високо строителство“ за 2020 г.
 4. Разни

Председател на секция „Високо строителство“

СТЕФАН ТОТЕВ

Уважаеми колеги,

Секция ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА при Камара на строителите в България организира провеждане на редовно заседание на секцията на 05 февруари (сряда), 2019 г. от 11.00 ч. в зала №1.5 в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” № 6,  при следния

                                                                                      Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Запознаване членовете на секцията с дейността на секцията през изминалата 2019 г.
 2. Изработване и гласуване на План за работата на секцията за 2020 г.
 3. Изготвяне и гласуване на План-сметка за финансова обезпеченост за изпълнение на дейностите за 2020 год.
 4. Запознаване членовете на секцията с политиката на Камара на строителите в България, относно изработване на нов закон – Закон за Строителството. Дискусия
 5. Разни.

Очакваме Вашето потвърждение за участие в заседанието до 04.02.2020г. при г-жа Татяна Мичева, организационен секретар на секция „ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА“, GSM: 0877 526 071, Тел: 02 8062 924 и е-mail: tmicheva@ksb.bg.

       С уважение:

       инж. Георги Емилов

      Председател на секция „ЕИ“

Уважаеми колеги,

Секция ФАСАДНИ КОНСТРУКЦИИ при Камара на строителите в България организира провеждане на редовно заседание на секцията на 29 (януари) сряда, 2020 г. от 10.30 ч. в зала №1.5 в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” № 6, при следния

                                                                                                Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Отчет за дейността на секция „Фасадни конструкции“  за периода януари – декември 2019 година.
 2. Изготвяне и гласуване на плана за работа за 2020 година.
 3. Гласуване на план-сметка за обезпечаване на дейността на секцията за 2020 година.
 4. Запознаване членовете на секцията с политиката на Камара на строителите в България, относно изработване на нов закон – Закон за Строителството. Дискусия
 5. Разни.

Очакваме Вашето потвърждение за участие в заседанието в срок до 29.01.2020  г. (сряда), до 17.00 часа. на следният имейл: tmicheva@ksb.bg – Татяна Мичева, организационен секретар на секция „ФАСАДНИ КОНСТРУКЦИИ“, GSM: 0877 526 071, Тел: 02 8062 924.

  инж. Андон Тушев

 Председател на секция „Фасадни конструкции“

 

Уважаеми колеги,

Ръководството на секция „ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” при Камара на строителите в България Ви кани да вземете участие на първото за 2020 година редовно заседание на секцията,  което ще се проведе на 04 февруари (вторник) 2020 год. от 10,00ч.  в зала № 1.5. в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” № 6, при следния дневен ред:

 1. Информация за дейността на секцията и изпълнението на програмата за 2019год.
 1. Насоки за развитие на транспортната инфраструктура. Обсъждане и извеждане на актуалните проблеми. Изработване на годишен план за работа през 2020 год. за внасянето му за утвърждаване от УС на КСБ.
 2. Изготвяне на План-сметка за изпълнение на дейностите на секция „Транспортна инфраструктура“ за 2020 г.
 3. Освобождаване на член на ръководството – по негова молба. Избор на нов член на ръководството на секцията.
 4. Разни.

Всички заинтересувани, които желаят да членуват в секцията, могат да изпращат попълнено Заявление за членство в секцията до Елена Недева, организационен секретар на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“, GSM: 0879 001 805 и е-mail: enedeva@ksb.bg.

Уважаеми колеги,

Ръководството на секция „КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР” при Камара на строителите в България Ви кани да вземете участие на първото за 2020 година редовно заседание на секцията,  което ще се проведе на 23 януари (четвъртък) 2020 год. от 11,00 ч.  в зала № 1.5. в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” № 6, при следния дневен ред:

 1. Информация за дейността на секцията и изпълнението на програмата за 2019год.
 2. Насоки за развитие на дейностите Проектиране, ОСИП и Строителен надзор, предложения и теми. Обсъждане и извеждане на актуалните проблеми и изготвяне на годишен план за работа през 2020 год. за внасянето му за утвърждаване от УС на КСБ.
 3. Запознаване членовете на секцията с политиката на Камарата относно изработване на нов закон – Закон за Строителството. Дискусия.
 4. Разни.

Всички заинтересувани, които желаят да членуват в секцията, могат да изпращат попълнено Заявление за членство в секцията до Елена Недева, организационен секретар на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“, GSM: 0879 001 805 и е-mail: enedeva@ksb.bg.