Уважаеми колеги,

Секция ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА при Камара на строителите в България организира провеждане на редовно заседание на секцията на 05 февруари (сряда), 2020 г. от 11.00 ч. в зала №1.5 в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” № 6,  при следния

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Запознаване членовете на секцията с дейността на секцията през изминалата 2019 г.
  2. Изработване и гласуване на План за работата на секцията за 2020 г.
  3. Изготвяне и гласуване на План-сметка за финансова обезпеченост за изпълнение на дейностите за 2020 год.
  4. Запознаване членовете на секцията с политиката на Камара на строителите в България, относно изработване на нов закон – Закон за Строителството. Дискусия
  5. Разни.

Очакваме Вашето потвърждение за участие в заседанието до 04.02.2020г. при г-жа Татяна Мичева, организационен секретар на секция „ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА“, GSM: 0877 526 071, Тел: 02 8062 924 и е-mail: tmicheva@ksb.bg.

       С уважение:

       инж. Георги Емилов

      Председател на секция „ЕИ“