Ръководството на секция „ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО” при Камара на строителите в България организира първото за 2020 г. редовно заседание на секцията,  което ще се проведе на 12 февруари (сряда) 2020 г. от 9,00ч.  в зала № 1.5. в сградата на КСБ, гр. София,  ул. „Михаил Тенев” № 6 при следният

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Информация за дейността на секцията и изпълнението на програмата за 2019 г.
  2. Изработване на годишен план за работа през 2020 г. за внасянето му за утвърждаване от УС на КСБ.
  3. Изготвяне на план-сметка за изпълнение на дейностите на секция „Високо строителство“ за 2020 г.
  4. Разни

Председател на секция „Високо строителство“

СТЕФАН ТОТЕВ