Областно представителство Шумен


До членовете

на КСБ – ОП Шумен

УВАЖАЕМИ СТРОИТЕЛИ,

Областния съвет на Камара на строителите в България,  ОП– Шумен на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва Редовно общо годишно отчетно събрание на 27 февруари 2020 г. /четвъртък/  от 15:30 часа .

Събранието ще се проведе в заседателната зала на  офиса на КСБ ОП-Шумен , гр. Шумен , ул. Христо Генчев № 40,ет. 1,офис 1,

при следния  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Отчет за дейността Председателя на ОП-Шумен от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  2. Приемане Отчет за дейността на ОблС на ОП-Шумен от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-Шумен от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  4. Приемане Доклад на КС на ОП- Шумен за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-Шумен за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
  6. Приемане план за дейността на ОП-Шумен през 2021 г.
  7. Приемане на план сметка на ОП-Шумен за 2021 г.
  8. Разни

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание.

Регистрацията на участниците ще започне в 15:00 часа.

Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата.

При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

С уважение,

инж. Красимир Костадинов

Председател на КСБ ОП-Шумен