Областни представителства – ОП

Стартирането на проекта на Община Ловеч ,,Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. “Младост” може да започне веднага, щом метеорологичните условия позволят, съобщи кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Вече са преведени средства в размер на 811 906 лева на сметката на Община Ловеч. Средствата се предоставят от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за целите на Програма 4 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”. С тези средства ще стартира първия етап на проекта – водопроводните клонове в Подзона 1 – от DMA “Висока зона” и DMA “Ниска зона“. За този първи етап са необходими общо 1 927 129 лева.

За трите подобекта на целия проект ще са необходими общо около 4 млн. лева, които ще бъдат превеждани поетапно от МРРБ.

“Това е много важна новина за този най-голям жилищен квартал на Ловеч, защото проектът ще бъде заложен в общинския бюджет и след неговото завършване ще може да се премине към по-нататъшно благоустрояване”, поясни кметът Корнелия Маринова. По дуимте й вече има избран изпълнител още преди година и половина и сега вече можем да се пристъпи към работа.

В края на миналата година правителството одобри допълнителни разходи за 2019 година, като за Ловеч се отпускат 1 500 000 лева. Ще се реализира основен ремонт на улица „Нарцис” в квартал „Гозница”, която се намира северно от река „Гознишка бара” и е свързана с улица „Янтра”. Улицата е без настилки и без тротоари. За обекта има одобрен инвестиционен проект.

Вторият обект е реконструкция и рехабилитация, включително въвеждане на енергоспестяващо осветление, на улица „Крайречна” в Ловеч. Улицата се намира в Източната индустриална зона, от дясната страна на р.Осъм, след Стария път за Севлиево, където има поредица от предприятия. Настилката там е силно компрометирана, липсва улично осветление и тротоари. За обекта също има одобрен инвестиционен проект.

“Кроношпан България” ЕООД предлага рециклиране на дървесни отпадъци.

За повече информация вижте прикачения файл.
SOF_20-01-21_Kronospan_BG_reciklirane_darvesni_otpadazi

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Строителна квалификация“ ЕАД съвместно с ОП – Пазарджик ще проведе обучения по Закона за безопасните условия на труд (ЗБУТ) на 04.02.2020г./вторник/                          в конферентната зала на Професионалната гимназия по строителство и архитектура (ПГСА) – Пазарджик, гр. Пазарджик:

Първи модул:

– „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа” от 9:00 часа;

„Координатор по безопасност и здраве в строителството” по правилата за осигуряване на ЗБУТ съгласно Наредба № РД-07-2/ 16.12.2009 г. на МТСП – с начален час

10:30;

Втори модул:

– „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” –        с начален час 13:30.

Финансирането на обученията ще става съгласно утвърдената от Управителния съвет на КСБ процедура за организиране и провеждане на обучения по ЗБУТ и специализирани семинари за повишаване на знанията за управление на строителния процес. Съгласно същата, право на безплатно участие имат по 2 служители на трудово правоотношение от строително предприятие, вписано в ЦПРС, до изчерпване на лимита от средства, отпуснати от КСБ за ЗБУТ. КСБ ще предостави финансови средства за 2 обучаеми лица за участие в обучение по ЗБУТ, организирано от „Строителна квалификация“ ЕАД, общо за три теми: „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“; „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“. В случай, че фирми желаят да обучат допълнително други свои служители, преференциалната цена за това е 36 лв. с ДДС за всеки модул, преведени по по банкова сметка на „Строителна квалификация“ ЕАД.

IBAN:BG39STSA 93000022792351 BIC: STSABGSF Банка ДСК

Участниците ще получат удостоверение за завършено обучение.

За участие на Ваши служители в семинара, следва да заявите желанието си с изпращане на заявка в срок до 31.01.2020 г. на e-mail: pazardgik_office@ksb.bg

Очакваме Ви !

Приложение: Заявка-изтегли