Областни представителства – ОП

Курсът се проведе в сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД като датата 12.02.2021г.(петък) бе съобразена с датата на провеждане на пролетното обучение по ЗБУТ през 2020г. По този начин фирмите ще получат своите сертификати навреме, без период, през който да им липсват обучени лица по здравословни и безопасни условия на труда и контрол по качеството на вложените материали.

Дистанционният формат е удобен както за участниците в събитието, така и за работодателите, които имат възможност да възложат усвояването на материала и попълването на тестовете през почивните дни. Предоставените изложения и изпитни материали са на високо ниво, успяват да поставят и отговорят на въпроси от чисто практически характер. В обучението се включиха 76 лица от 28 фирми от КСБ ОП-Смолян, като може да се отбележи, че в дистанционното обучение участваха и фирми, за които присъствената форма е трудно достъпна.

Среща на 22.02.2021г.  във връзка с Наредба № РД-02-20-3 на МРРБ за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета (обн. ДВ бр. 105/2020 год.), чиито разпоредби влизат в сила от 12.06.2021 год.

 

На работна среща, инициирана от Камарата на строителите в България ОП – Шумен и Дирекция „Инспекция по труда – Шумен“, бяха представени основните моменти в Наредба № РД-02-20-3 на МРРБ.

Срещата бе открита от инж. Красимир Костадинов – председател на КСБ ОП-Шумен и зам. обл. управител на област  Шумен  – Петко Шаренков.

По време на срещата бяха коментирани новите регламенти, които засягат безопасността на работа на строежите, както и новите задължения за Строител –  Проектант и Строителен надзор.     Инж. Пламен Събев – инспектор от Дирекция „Инспекция по труда“ – Шумен обърна внимание на специфичните детайли и отделни текстове на документа.                                                                      Активно участие в дискусията взеха представители на фирмите от областното представителство, на РДНСК гр. Шумен, на КАБ гр.Шумен и на КИИП гр. Шумен.

Целта на тази среща бе фирмите да бъдат подготвени и да бъдат готови вече за влизането в сила на Наредбата.

Новата Наредба, синхронизирана с европейските директиви, влиза в сила от 12 юни тази година.