Областни представителства – ОП

Официалната церемония с водосвет и символична първа копка на „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ се състоя на 15.10.2020 в кв.Устово на областния град Смолян. Присъстваха Недялко Славов – Областен управител на Област Смолян, Николай Мелемов – кмет на Община Смолян, инж. Костадин Тотев – Зам.управител на ВиК ЕООД – гр.Смолян, представители фирмите-изпълнители, надзор, областни и общински институции. Церемонията бе открита от инж.Тотев, който представи в резюме дейностите по проекта. Областният управител и кметът на град Смолян подчертаха значението му за жителите на града и участваха в ритуала  „първа копка“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г. и е на обща стойност 91 315 975,97 лв. с ДДС, от които:

Финансиране от ОПОС 2014-2020 (БФП): 68 236 106,39 лв.

Кохезионен фонд: 58 000 690,39 лв.

Национално съфинансиране: 10 235 416,00 лв.

Съфинансиране от ВиК ЕООД, гр.Смолян: 8 253 195,69 лв.

Недопустими разходи, вкл. възстановим от НАП ДДС: 14 826 673,89 лв.

След церемонията в сградата на Областна администрация Смолян се състоя пресконференция, на която бяха представени дейностите по проекта, поставените цели и резултатите, които следва да бъдат постигнати.

„Широкообхватен, мащабен и продължителен“ – така определи проекта Областният управител Недялко Славов като подчерта, че той ще подобри значително качеството на живот на всички граждани на Смолян. „Не е маловажно“ – продължи той – „че тази инициатива ще се осъществи с Европейски средства, поради което цената на водата за жителите на града няма да поскъпне“.

Проектът „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ има за цел да реши проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадъчни води на територията на град Смолян и осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. Основните дейности, предвидени в рамките на проекта са: реконструкция на водопроводната мрежа с изтекъл експлотационен срок, реконструкция по безизкопен способ на главен градски колектор, изграждане на нова водопроводна мрежа и зониране на мрежата, изграждане на нова канализационна мрежа, реконструкция на пречиствателна станция за питейни води „Хубча“ и „Превала“, изграждане на третично пречистване за отстраняване на фосфор на пречиствателна станция за отпадни води гр.Смолян.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде увеличен събираният и третиран товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти, ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на град Смолян.

Ръководството на КСБ ОП-Смолян и Клуба на строителите ветерани от регионалната структура, поднесоха венец  в памет на полк. Владимир Серафимов по повод 108 години от Освобождението на Родопите.

На 21.10.2020г. представители на регионалната структура и строителите-ветерани се поклониха пред таланта на пълководеца полк. Владимир Серафимов – освободителя на Родопите. Пред неговите храбри войници – героите от 21-ви Средногорски полк, които се врекоха на родопската свобода.

„108 години ни делят от онези паметни 19, 20 и 21 октомври на 1912 г., станали разделителна линия между подтисничеството и свободата в историята на Родопския край. Карат ни да си спомним за саможертвата на хилядите знайни и незнайни синове и дъщери на България, оставили кости по сипеите на планината, пролели мъченическата си кръв за Освобождението на Родопите и превърнали връх Кавгаджик, наречен днес Средногорец, във връх на нашето национално самочувствие и българска гордост“, каза в поздравлението си до смолянчани кмета на града г-н Николай Мелемов.

Тези дни се отбелязват и като празник на община Смолян. Градоначалникът пожела „Бъдете здрави и благословени, обичайте Смолян, Родопите и България!“