Областни представителства – ОП

Камара на строителите в България
Областно предствителство – Пазарджик

кани своите членове на традиционното  годишно тържество

по случай професионалния празник на строителя – Димитровден.

Очакваме Ви на 25 октомври 2019 г. /петък/ от 19:00 часа в ресторант „Форум“,

гр. Пазарджик, ул. „Стефан Караджа“ 88.

 

Заявете куверт в офиса на Областното представителство до 18 октомври 2019 г.

Тел. за резервации 034/44 63 42, 0878401478 – Анелия Кулинова

ДО

ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ДЛЪЖНОСТТА КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ

Д-Р ЕМИЛИЯ БАЕВА

 

ОТКРИТО ПИСМО

от

КСБ ОП Добрич,

ЕИК 175319582,

с адрес: гр. Добрич, ул. ”Отец Паисий” 34,

представлявано от Димитър Костов

 Адрес за кореспонденция:

гр. Добрич ул. ”Отец Паисий” 34

тел. 0878 971453

ел. поща: dobrich_office@

 

Уважаема г-жо Баева, 

На дата 11.10.2019 г. на сайта на Община Добрич бе публикувана Покана за участие в процедура договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка по         чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ж. к. „Дружба“, блок 9.

Поканата е адресирана до две дружества – „Хая-С“ ООД, гр. Варна, ул. „Д-р Параскева Казаски“ № 5, представлявано от Светлана Станева и Марийка Станева и „Хранкотош“ ЕООД,  гр. Варна, ул. Арх. „Евгени Дякович“ № 37, представлявано от Емил Калъчев, като за основание за избора на процедурата е посочен чл. 79, ал. 1, т. 1, предл. второ от Закона за обществените поръчки, а именно поради обстоятелството, че всички представени оферти в предходната процедура са неподходящи.

 

Уважаема г-жо Баева,

С настоящото писмо Ви моля да дадете писмен отговор:

  1. Какво налага спешността за възлагане на поръчката в краткия период, в който сте временно назначена за изпълняваща длъжността кмет?
  2. Как чрез възлагането на поръчката на една от двете, избрани от Вас без ясен и конкурентен принцип фирми, ще бъде защитен обществения интерес и интереса на Община Добрич?
  3. На какво основание и критерии избрахте двете посочени фирми, които не са работещи фирми, видно от публикуваните в Търговския регистър техни годишни финансови отчети.
  4. Като заместник кмет и изпълняващ длъжността кмет, считате ли, че действащите строителни фирми на територията на град Добрич не са достойни да бъдат допуснати до участие в процедурата ?

С оглед на това, считаме, че липсват обективни причини да бъде инициирана процедура по чл. 18, ал. 1, т. 8 ЗОП и следваше да бъде проведена нова „открита“ процедура, която да даде възможност на повече дружества, включително местни, да вземат участие в процедурата при равни условия с цел да бъде защитен обществения интерес.

С последните си действия общинското ръководство затвърждава усещането ни, че подценява професионализма и опита на строителния бранш в община Добрич. С това си действие за пореден път открито демонстрирате липса на подкрепа за местния бизнес за сметка на неясни интереси.

 

Otkrito pismo_OP Dobrich_vrid_kmet_pokana_ZOP

Изх.  № 03-070/02.10.2019 г.

 

ДО  

СТРОИТЕЛНИТЕ  ФИРМИ

КСБ ОП-ВАРНА

 

УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

По повод Димитровден – Деня на строителя на 25. 10. 2019 г. от 16.00 ч. в Гранд Мол Варна, на второ ниво (срещу Хиполенда), ще проведем нашите мероприятия:

конкурс „Златен отвес 2019 г.” и „Строителна  изложба  Варна  2019 г.”.

За обектите, с които ще участвате, е достатъчно да имате издаден акт Обр. 15.

След официалната церемония по награждаването ще бъде даден коктейл за присъстващите гости.

Поканете ваши колеги и членове на семейството си, за да празнуваме всички заедно !

Молим, за Вашето активно участие за отпразнуване на големия празник  на  Строителя !

 

Областен съвет

КСБ ОП – Варна

 

Приложения:

PRAVILA I ZAQVKA ZA UCHASTIE V KONKURSA ZLATEN OTVES 2019

PRAVILA ZA UCHASTIE V STROITELNO IZLOJENIE 2019

ремонт

Изцяло обновен ще бъде третокласният път от Тервел до Честименско. Участъкът свързва областите Добрич и Силистра като преминава през урбанизираната територия на град Тервел. Инвестицията в ремонта на трасето е 9 милиона лева, а средствата са осигурени от бюджета на Агенция “Пътна инфраструктура”. Работата по проекта ще продължи и през следващата година.

Ремонтът на близо 12-километровата отсечка се изпълнява от дружеството, с което пътната агенция има договор за поддържане на републиканските пътищата на територията на област Добрич.  Към момента това е  варненското ДЗЗД “ПОНТ” , в което влизат компаниите “Хидрострой” АД София и “Инжстройинженеринг” ЕООД Варна.

Строителните работи ще се извършват без спиране на движението. Като шофьорите ще преминават в платното, в което в момента не се работи. Необходимо е да се кара внимателно и да се спазва стриктно пътната сигнализация, тъй като ще се пътува през отсечка в ремонт, съветват от пътната агенция.