Областно представителство Перник

Изх. № 14-017/10.09.2019 г.

До
управителите на фирми –
членове на КСБ ОП – Перник

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Камара на строителите в България – ОП Перник, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 03.10.2019 г. от 17.00 часа Редовно общо годишно отчетно-изборно събрание.
Събранието ще се проведе в залата на офиса на КСБ ОП – Перник при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
2. Приемане на Отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
4. Приемане Доклад на Контролния съвет (КС) на ОП-то за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
6. Избор на делегати в Общото събрание на КСБ.
7. Избор на Председател на ОП-то.
8. Избор на членове на Областен съвет на ОП-то.
9. Избор на Контролен съвет на ОП-то.
10. Приемане на план за дейността на ОП-то през 2020 г.
11. Приемане на план-сметка на ОП-то за 2020 г.
12. Разни

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно-изборно събрание !

Регистрацията на участниците ще започне в 16.00 часа.
Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата.
При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Председател на ОП – Перник:
инж. Таня Каменова