Областно представителство Шумен

ОПОС отвори процедурата за финансиране на ВиК сектора, Шумен чака над 100 млн. лв.
“ВиК Шумен” започна подготовката за кандидатстване за финансиране на пречиствателна 
станция за питейни води и довеждащ водопровод от язовир “Тича”.
Строителството става възможно, след като Управляващият орган на Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) отвори в петък процедура за изграждане на ВиК 
инфраструктура с общ размер 1,35 млрд. лв. Средствата ще се предоставят директно на 
14 ВиК оператора, след които и шуменския.
а пречиствателната станция има вече работен проект, както и издадено разрешително за 
строеж от община Шумен. Довеждащият водопровод все още не е проектиран.

„В момента работим по изготвяне на тръжната документация, за да пуснем обществена 
поръчка за строежа на пречиствателната станция за питейни води, за която имаме 
работен проект и разрешение за строителство. Ще я обявим преди сключване на договора 
за финансиране, за да вървят сроковете за избор на изпълнител, както и тези за 
обжалване на процедурата, ако има такова. Така ще можем да скъсим периода от 
обявяване на процедурата до започване на строежа“, каза за ШУМ.БГ управителят на 
„ВиК Шумен“ инж. Красимир Марков.

Той обясни, че очаква поръчката за пречиствателната станция да се пусне още през 
август.

След това ще се обяви процедурата и за другия голям обект – довеждащият водопровод 
от яз. „Тича“ до пречиствателната станция. За него обществената поръчка ще е за 
проектиране и строителство.

Инж. Марков заяви, че все още не може да се назове точната сума, за която ВиК ще 
кандидатства за финансиране. „Говорим приблизително за 100 млн. лв. или малко над 
тях. В проекта се включват двата големи обекта в Шумен – ПСПВ и довеждащия 
водопровод от яз. „Тича“, но и подмяна на канализация, ремонти на помпени станции в 
Шумен, както и малки обекти от  ВиК сектора в Нови пазар“, каза шефът на 
водоснабдителното дружество.

Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на ВиК 
дружествата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния 
фонд. Срокът за кандидатстване е девет месеца и той тече от 20 юли. Максималният 
срок за изпълнение на проектите е 54 месеца, от които 49 месеца са за физическо 
изпълнение на дейностите.

Готов е архитектурният проект за преустройство на площада пред Съдебната палата в 
Шумен. Очаква се ремонтът, за който Министерски съвет отпусна 500 хил. лв., да 
започне през май и да приключи до края на лятото.

Проектирането е възложено на председателя на Регионалната колегия на Камарата на 
архитектите в Шумен арх. Красимир Генов. Както вече бе обявено, слънчевият часовник 
на покойния вече художник Евгений Русев ще бъде премахнат. На негово място ще се 
изгради шадраван с дълбочина 45 сантиметра. В него ще има няколко дюзи, които ще 
изстрелват във въздуха водни струи.

Южно от него, стената между сега съществуващите стъпала ще се премахне. На нейно 
място ще се изгради красива водна каскада. 

Ще се подмени и настилката на целия площад. Архитектът е заложил на кръгли фигури в 
червен цвят.

Сега съществуващите тревни и цветни площи запазват мястото и размера си.


ДАТА:14.02.2018г.
 
 

Училищното настоятелство при ОУ „Св. П. Хилендарски“ гр. Плиска, кани всички заинтересовани лица да представят оферта за извършване на СМР за ЕТАП 1 на обект: „Обновяване на спортна площадка на ОУ „Св. П. Хиляндарски” гр. Плиска, общ. Каспичан, гр. Шумен“. Срока за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата покана е до 60 календарни дни, считано от датата на подписване на протокол № 2 за откриване на строителна площадка за ЕТАП 1. Пълно и детайлно описание на конкретните видове работи за изпълнението на ЕТАП 1, които са предмет на строителната интервенция, както и съответното, необходимо количество за изпълнение на поръчката е отразено в инвестиционен проект с приложени обяснителни записки и количествена сметка, които ще бъдат предоставени на всяко заинтересувано лице, при поискване до изтичане на срокът за подаване на оферти на адрес: гр. Плиска, ул „Отец Паисий, № 2, Срокът за подаване на оферти е до 17:00 часа на 11.12.2017г.,/без вторниците/ на адрес: гр. Плиска, ул „Отец Паисий, № 2,,г-жа Николинка Радославова, GSM:0887/52-88- 59 Разходите за копиране на материалите и подготовка на офертата ще са за сметка на заинтересованото лице. ДАТА:29.11.2017г.