• Управител: инж. Ярослав Димов Христов
  • Град: Шумен
  • Седалище: Шумен 9700 ул. Алеко Константинов № 8
  • Телефон: 054 816 100,0899 912 060
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Жилищно и пътно строителство, вкл. рехабилитация и поддръжка на инфраструктура; добив и производство на инертни материали, вар и строителни изделия.
  • Булстат: 201847252