• Управител: Илиян Борисов Илиев
  • Град: Шумен
  • Седалище: Шумен 9700, пл. Воин № 1
  • Телефон: 054 80 06 66
  • E-mail:  office@vik-shumen.net
  • Предмет на дейност: Водоснабдяване, канализация, пречистване на вода, инженерингови услуги в страната и чужбина, строителство и ремонт на водопроводи, канализации и съоръженията към тях; поддръжка и ремонт на сондажи, шахтови кладенци, каптажи, помпени станции и др.
  • Булстат: 837068284