Областно представителство Габрово

П О К А Н А

Областният съвет на ОП Габрово на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ свиква  Редовно годишно   отчетно – изборно събрание на КСБ                        ОП – Габрово на  27 септември /петък/  2019 год. от 16 часа в Конферентната зала на МОЛ Габрово, бул „Априлов” №40, етаж 5 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 2. Приемане Отчет за дейността на ОблС на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходите и разходите на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 4. Приемане Доклад на КС на ОП-то за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 6. Избор на делегати в Общото   събрание на КСБ.
 7. Избор на Председател на ОП.
 8. Избор на членове на Областен съвет на ОП-то.
 9. Избор на Контролен съвет на ОП-то.
 10. Приемане на план за дейността на ОП-то през 2020 г.
 11. Приемане на план сметка на ОП-то за 2020 г.

Поканват се всички редовни членове на  КСБ ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ГАБРОВО, да вземат участие в ГОДИШНОТО                           ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ .

На общото събрание на ОП   присъстват с право на глас само  представители на редовните членове на КСБ,

Представителите са  четири групи:

 • органни представители
 • физически лица – търговци
 • прокуристи и
 • пълномощници.

Органните представители са тези, които са вписани в Търговския регистър като:

 • Представители (при търговските дружества, които са АД, ЕАД, СД , КД и КДА);
 • Управители (при търговските дружества, които са ООД и ЕООД).

Не са органни представители, ако   не са вписани  като  представители в Търговския регистър:

 • мажоритарни акционери,
 • съдружници и
 • еднолични собственици на капитала

Физически лица – търговци са вписаните като такива в търговския регистър  –  ЕТ.

Прокуристите също са вписани в Търговския регистър  като прокуристи.

Пълномощници са тези, които имат писмени пълномощни. Не е необходимо пълномощните да са нотариално заверени.

Регистрацията на присъстващите ще се извършва от 16 часа в деня на събранието.

*Ако има кворум събранието се открива или се изчаква 1 час и неговите решения са валидни, независимо от броя на присъстващите.

С уважение,

Председател на КСБ ОП Габрово :   /п/

/Б. Петков/