ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

„АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ В ПОЛЗА НА СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ“

КСБ – ОП ГАБРОВО,
м. октомври 2021

Целта на настоящият бюлетин е да насочи вниманието към полезна информация и отговори по казуси, касаещи много от фирмите, включително и в строителния бранш.
Камара на строителите в България – Областно представителство Габрово е готова да съдейства за подпомагане на преодоляването на проблеми в сектора на строителството чрез консултации и привличане на експерти за становище по различни теми и казуси.

Редът и условията за получаване на подкрепа през периода август–декември 2021 г. са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните месеци юни и юли. Мярката продължава да подкрепя запазването на заетостта в предприятия, осъществяващи икономическа дейност в посочените в ПМС 151/2020 г. сектори, чиито средномесечни приходи от продажби през 2020 г. са намалели в сравнение с 2019 г.
И при този етап на мярката 60/40 заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението се подават в Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им. Заявления и придружаващите ги документи могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, да се изпращат чрез лицензиран пощенски оператор, както и да се представят на място в съответното Бюро по труда.

НОВ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКАТА 60/40

От 12 октомври, Агенцията по заетостта стартира нова процедура по мярката, придобила популярност като 60/40. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на наетия си персонал през периода август – декември 2021 г. Тази възможност се предоставя с Постановление на МС № 322 от 07.10.2021 г., изменящо вече добре познатото Постановление № 151/2020 г., което чрез нов дизайн надгражда стартиралата още през месец март миналата година антикризисна мярка за подкрепа на заетостта.
Регламентираната подкрепа за новия етап също се запазва в размер на 60% от дохода и осигурителните вноски на всяко заето лице в предприятия, чиито приходи от продажби са намалели с не по-малко от 40 на сто през месеца, за който се предоставя подкрепата спрямо същия месец от 2019 г. Както и преди, финансова подкрепа в размер на 50% ще продължи да се предоставя за работещите в предприятия, чиито приходи от продажби през сравняваните периоди са намалели с не по-малко от 30 на сто. За учредените след 1 юни 2019 г. спадът на приходите за месеца, за който кандидатстват, ще се определя спрямо средномесечните приходи за 2020 г. Размерът на предоставяните средства за всеки работник или служител вече ще се определя на база осигурителния му доход за месец юли 2021 г.
Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като за подкрепа за месеците август и септември подаването на документите ще бъде допустимо само в рамките на месец октомври т.г., а за работилите през октомври 2021 г. документи ще се приемат само в рамките на месец ноември. На този етап ПМС 322/2021 г. регламентира кандидатстването за месец ноември да бъде възможно до 10 декември 2021 г. Работодателите, които желаят да получат подкрепа за два или повече месеци от периода август – декември, могат да кандидатстват последователно, ползвайки едни и същи формуляри и образци на документи за съответните месеци, в които отговарят на условията по ПМС 151/2020, изм. с ПМС 322/07.10.2021 г.
На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Финансови стимули за запазване на заетостта” вече са публикувани материали за информация за работодателите, процедурата за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване, образци на заявление и приложения към него и други помощни материали.

Фондът е в последния си времеви прозорец за 2021 година, който ще бъде отворен до 31 октомври.

ВЪЗСТАНОВЕТЕ ДО 1,500 ЕВРО ОТ РАЗХОДИТЕ СИ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Ideas Powered for Business на Фонда за МСП е схема за отпускане на безвъзмездни средства с бюджет от 20 млн. евро, чиято цел е да подпомага достъпа на малките и средните предприятия (МСП) в Европа до права на интелектуална собственост.
Инициатива на Европейската комисия, Фондът за МСП се изпълнява от EUIPO и е насочен към подкрепа на предприятията за развитие на стратегиите им за ИС и закрила на правата им на ИС на национално, регионално или европейско равнище.
Какви са ползите?

 • На всяко МСП могат да бъдат възстановени максимум 1500 EUR;
 • Възстановяват се 75 % от разходите за услуги за предварителна диагностика на ИС (IP Scan);
 • Възстановяване на 50 % от разходите за основните такси за заявки за марки и дизайни.

Фондът е в последния си времеви прозорец за 2021 година, който ще бъде отворен до 31 октомври.
Повече информация можете да намерите тук.
За кандидатстване кликнете тук.

ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТ ЗА СЛЕДЕНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В НОМЕНКЛАТУРИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ

Разработен е нов онлайн инструмент от Световната търговска организация (СТО), който следи промените в Хармонизираната система за описание и кодиране на стоки (ХС) – системата, използвана за класифицирането на търгуваните стоки. Приложението HS Tracker, разработено с подкрепата на Световната митническа организация (СМО), също има за цел да помогне на митническите служители и търговците да се подготвят за измененията в ХС, които ще влязат в сила на 1 януари 2022 г.
HS Tracker събира съответната информация и документи, свързани с преработката на номенклатурите на продуктите на ХС, често в резултат на промени в производствените процеси и технологичния напредък, или развитието в разрешаването на екологични и социални проблеми.
В новия инструмент функцията Subheading visualizer показва графично начина, по който конкретен код на ХС се е променил в различните версии на ХС. Функцията HS at a glance предоставя задълбочен преглед на измененията на ХС, като консолидира различните версии на ХС в една комбинирана структура. Филтрите и функциите за търсене дават възможност за едновременно разглеждане на множество номенклатури на HS за определен набор от кодове и определяне дали те са засегнати от конкретно изменение на ХС.

СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН СТРАНАТА

 • Десетото издание на Европейския форум за нови идеи (EFNI) ще се проведе от 20 до 22 октомври 2021 г. в Сопот, Полша. Посетете уебсайта на събитието.
  Проверете програмата и се регистрирайте тук.
 • Онлайн конференция „Обнови България – спести енергия“ – 14 октомври; 14 -17 ч.
  Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) и Камара на строителите в България /КСБ/ в партньорство с Център за енергийна ефективност ЕнЕфект организират втори за България „Ден на обновяването“(Renovation daу – REDay). Основният девиз на кампанията е: „Обнови България – спести енергия!“. Събитието ще се проведе онлайн на 14 октомври 2021 г. от 14.00 часа. То е част от Европейската инициатива REDay 2021 на Renovate Europe, чиято основна цел е намаляване на потреблението на енергия на сградния фонд в Европейския съюз с 80% до 2050 г., за да се постигне стандарта на почти нулево енергийни сгради до средата на века. Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС) е национален партньор на Renovate Europe, ангажиран на национално ниво с постигане на целите на инициативата. Събитието се осъществява с медийното партньорство на в-к „Строител“
  УЧАСТВАЙТЕ В ДЕБАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ!
  Участието е безплатно след предварителна регистрация. Моля да се регистрирате за участие до 13 октомври 2021 г., като попълните следната електронна форма на следния адрес – https://bais.bg обнови-българия-спести-енергия/
  За допълнителни въпроси, моля не се колебайте да позвъните на 0886 386 192 или да пишете на имейл [email protected]

Този бюлетин е издание на Камара на строителите в България – Областно представителство – Габрово.