Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (обн. ДВ, бр. 4 от 2017 г., изм. и доп. ДВ, бр. 25 от 2018 г., изм. ДВ, бр. 8 от 2019 г.)

Проектът на наредба е разработен във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР) (обн. ДВ, бр. 41 и бр. 44 от 2019 г.) и практиката по прилагането на действащата от 2017 г. до този момент наредба. Предвиждат се следните по – съществени промени:

– изискванията, които се прилагат за определяне на задължените лица, за чиято сметка се извършва отстраняването на грешката в кадастралната карта след одобряването ѝ;

– изискванията при отстраняване на несъответствията в контактната зона, получена при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, в резултат на обединяване на данните от източниците по чл. 36, ал. 1 от наредбата;

– начинът на уведомяване на заинтересованите лица при започване на производство за изменение при непълнота или грешка, или явна фактическа грешка, за територии, в които попадат повече от 50 поземлени имота, се извършва чрез „Държавен вестник“.

– намалява се административната тежест за гражданите и бизнеса: не се издава документ, доказващ, че обектите са нанесени в кадастъра; проверката за нанесените новопостроени или преустроени сгради в кадастъра се извършва служебно от органите, въвеждащи сградите в експлоатация, за които е осигурен достъп до информационната система на кадастъра;

– въвежда се изискването – правоспособните лица по кадастър да подписват проектите за изменение с квалифициран електронен подпис;

–   премахва се изискването за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри в графичен и писмен вид, в т.ч. и схемите на етажи;

–    отпада възможността за определяне на площта на самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура от правоспособно лице по ЗКИР, по реда на Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, поради констатирана некоректна практика от правоспособните лица по кадастър по прилагане на изискването;

–    изменят се дефинираните допустими стойности за определяне на точността на нанесените поземлени имоти и сгради в кадастралната карта;

–    границите на поземлените имоти, които представляват обекти на пътната и жп инфраструктура, язовири, реки, промишлени обекти, да се определят чрез геодезически измервания в производството по създаване на кадастралната карта, само ако за тях не са предоставени данни, съдържащи се в източниците, посочени в чл. 41 от ЗКИР.

–    начинът на определяне на вида на етажа и площта на сградата, определена от границата ѝ в кадастралната карта, се уеднаквяват с правилата, въведени със Закона за устройство на територията;

–    прецизирани са изискванията за по – особените и специфични случаи, в които се извършват изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани с отразяване на граници, определени в подробен устройствен план и нанасяне на сграда в резултат на надстрояване, преустройство и др.

–    отпада изискването за предоставяне на данни от ведомства и общини само до СГКК по местонахождение на имота, за който се отнасят данните;

–    регламентират се изискванията, при които се изменят кадастралната карта и кадастралните регистри, за отразяване на нови или променени граници на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК;

–     условията, при които се установява наличието на явна фактическа грешка и начина за нейното отстраняване, са уточнени и детайлно разписани.

–    продължава се срокът за осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра, необходими за изпълнение на дейностите по § 15, ал. 1, до 31.12.2023 г.

Дата на откриване: 25.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 26.4.2021 г.
В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира обществени консултации на проекта на Програма за развитие на регионите (ПРР) 2021-2027. Проектът на програмата е качен и на Единния информационен портал: www.eufunds.bg, както и на интернет страниците на Министерство на регионалното развитие и благоустройството: www.mrrb.bg и на програмата: www.bgregio.eu.
На посочените страници можете да намерите и информация относно общественото обсъждане на проекта на ПРР 2021-2027, което ще се проведе на 9 април 2021 г.
Срокът за изпращане на писмени предложения и становища по публикувания проект на ПРР 2021-2027 е 19 април.
Дата на откриване: 17.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 19.4.2021 г.

С цел създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната и жизнената среда от шум се извършва оценка, управление и контрол на шума в околната среда, причинен от различни източници.

В тази връзка Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) регламентира разработването и одобряването на стратегически карти за шум както за агломерациите, така и за основните пътища, основните железопътни линии и основните летища на територията на страната.

Стратегическите карти за шум определят районите с констатирано превишаване на стойностите на даден показател за шум, което може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората и за които се прилагат планове за действие.

Стратегическите карти за шум за агломерациите се възлагат за разработване от кметовете на общини и се одобряват от съответния общински съвет.

Стратегическите карти за шум за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища се възлагат за разработване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, в зависимост от техните компетентности, и се одобряват от министъра на здравеопазването, по предложение на експертен съвет към него.

Адрес за изпращане на становища и предложения: [email protected]

Дата на откриване: 11.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 9.4.2021 г.

Съгласно действащата редакция на чл. 34, ал. 1, т. 4 от Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, по време на експлоатация на обектите не се разрешава поставяне на горими материали по пътищата за евакуация. Не са регламентирани конкретни изисквания, относно разполагането в коридорите на детски градини, ясли, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на метални ученически или детски шкафчета, които са негорими, но тяхното съдържание включва горими материали (дрехи, учебници, раници и др.). Липсата на изрична нормативна уредба по този въпрос води до множество запитвания от директори на училища и детски градини, кметове на райони и граждани за възможността за разполагане на шкафчета в евакуационните коридори на тези сгради. Въпросът придоби още по-голямо значение във връзка с изпълняващите се национални програми за развитие на образованието. Това наложи разработването на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, в която са регламентирани конкретни изисквания, относно възможността и условията за разполагането на горими материали в ученически и детски шкафчета в евакуационните коридори на детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност Ф1.1 и на училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф4.1. В тези обекти ще се допуска поставяне на горими материали (дрехи и/или материали, свързани с образователния процес) в евакуационен/ни коридор/и на сградите, в случай че горимите материали са поставени в метални ученически или детски шкафчета, монтирани само към едната стена на коридора и стационарно закрепени към стената и/или пода, като минималното разстояние от всеки евакуационен изход до шкафчетата е 0,9 m. В горепосочените обекти задължително следва да е осигурена автоматична пожароизвестителна система със специфичен звуков сигнал и евакуационните стълбища в сградите да са отделени съгласно чл. 47 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Предвидена е забрана за поставяне в шкафчетата на леснозапалими течности, горими течности и горими газове, както и за поставяне върху тях на всякакви материали и оборудване, в т.ч. негорими такива. В проекта на наредбата са предвидени и редакционни промени, свързани със замяната на отменен стандартизационен документ с новата версия на същия документ, както и премахване в две от приложенията на наредбата на позоваването на отменена наредба и на несъществуващ телефонен номер. Прецизирани са част от изискванията на наредбата, като са включени текстове, с които ясно да бъде регламентирано, че пожарогасителите и противопожарни системи и съоръжения в обектите следва да са обслужени и поддържани през целия експлоатационен срок на обекта. Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите беше публикуван за обществено обсъждане на 15.09.2020 г. за срок от 30 дни. Поради направени промени в първоначалния текст и изготвянето на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, проектът на акт се публикува за повторно обществено обсъждане.

Дата на откриване: 17.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.3.2021 г.

МЕ предлага за обществено обсъждане проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г.

На основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката, Министерството на енергетиката разработи проект на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 година с хоризонт до 2050 година.

Проектът е изготвен при отчитане на актуалната рамка на енергийната политика на ЕС, насочена към постигане на амбициозните общностни цели за преход към нисковъглеродна икономика. Дефинирани са основните стратегически решения, насочени към постигането на националните цели при отчитане особеностите на енергийния микс. Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. отразява ясно тенденциите, мерките и политиките в областта на енергийната сигурността, енергийната ефективност, либерализацията на електроенергийния и газовия пазар, както и интегргирането им в Общия европейски пазар, развитието и прилагането на нови енергийни технологии. В проекта на Стратегията са заложени общите европейски политики и цели за развитие на енергетиката и за ограничаване изменението на климата, като са отразени националните специфики в областта на енергийните ресурси, производството, преноса и разпределението на енергия. Политиките са заложени и в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г., който е изготвен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

Проектът на Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., се публикува за обществени консултации за срок от 30 календарни дни, считано от 09.02.2021 г. Мнения, предложения и коментари могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: [email protected].

Дата на откриване: 10.2.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 10.3.2021 г.

С проекта на Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за пътищата /ЗП/ се въвеждат в националното ни законодателство правилата на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, чрез:

– разширяване на приложното поле на прилагането на процедурите за управление на безопасността на пътната мрежа, в съответствие с предвиденото в Директива (ЕС) 2019/1936;

– уреждане на нов вид процедури – цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, чрез която се извършва периодично оценяване на състоянието на пътната инфраструктура и на нейната безопасност и целенасочени инспекции по пътна безопасност;

– въвеждане на нормативно установено задължение за предприемане на последващи действия в резултат от проведени процедури за цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, изразяващи се в планирането и извършването на целенасочени инспекции за пътна безопасност или в предприемането на преки коригиращи действия;

В допълнение, законопроектът цели засилване на ролята на одитора по пътна безопасност и въвеждането на систематична уредба в закона на правомощията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, включително по отношение на процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура.

Становища, предложения и коментари по проектите могат да се изпращат на адрес: [email protected] – Мартин Хубчев, директор на дирекция „Правно-техническа методология и контрол“,  ДАБДП  и [email protected] – Кристина Цалова, директор на дирекция  „Технически правила и норми“, МРРБ

Срокът за получаване на коментари по проекта на ЗИД на ЗП във връзка с общественото му обсъждане е 30-дневен

Дата на откриване: 23.12.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.1.2021 г.

Проектът на „Наредба за изпълнение, контрол и приемане на бетонни и стманобетонни конструкции“ е възложена по предложение на секция „Високо строителство“ и на основание решение на Управителния съвет на Камара на строителите в България.

Текстът на проекта на наредбата може да намерите тук

С оглед обсъждане и съгласуване на проекта на предложения нормативен акт,  в срок до 18 декември 2020 г. може да изразите вашите конкретни бележи и становищa на мейл адрес: [email protected]

Лице за контакт:
инж. Емил Гигов
Тел: 0878 971150

Настоящият документ определя визията и целите на политиката за цифрова трансформация на Република България за периода до 2030 г., като обобщена политическа рамка, в която намират място Националната програма „Цифрова България 2025”, приоритетите на „Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030”, както и редица други национални стратегически документи с технологична компонента (изброени в Приложението към настоящия документ), обхващащи периода 2020-2030. В него са взети предвид целите на Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и използването на новите технологии за тяхното постигане, както и стратегически документи на Европейската Комисия „Европа, пригодна за цифровата ера“, „Изграждане на цифровото бъдеще на Европа“, „Нова индустриална стратегия за Европа“ и др.

Документът е валиден до края на : 2030 г.
Документът е приет с Решение № 493 на Министерския съвет от 21.07.2020 г.

 

Предложеният проект на Закон за водоснабдяването и канализацията има за цел да се създаде систематизирана уредба на обществените отношения, свързани с отрасъл ВиК в Република България, която да уреди по-ефективна правна рамка от правила, регламентиращи собствеността, управлението и експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи, както и предоставянето, регулирането и контрола на водоснабдителните и канализационните услуги.

Законопроектът цели преодоляване на установените проблеми чрез създаването на актуална, последователна и съответстваща на съвременната обществено – политическа реалност и социално – икономическата динамика, законова уредба. Същевременно, този закон цели обособяването на уредбата за водоснабдяването и канализацията, да бъде направено по начин, който да съответства и кореспондира с общата уредба на водите, водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, която остава в ЗВ, с устройствените правила по ЗУТ и с другите относими изисквания и режими в законодателството, с които има допирни точки. С новия закон ще се запазят добрите решения на предходната правна уредба, като част от тях ще се прецизират и допълват въз основа на опита от досегашната практика.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

– Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg;

– e-mail: [email protected].

Дата на откриване: 26.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 25.11.2020 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

През м. януари 2020 г. беше създадена работна група за разработване на Споразумението за партньорство с представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други. В резултат от дейността на работната група и на компетентните ведомства беше разработен проект на Споразумението за партньорство, като неформалните консултации със службите на Европейската комисия по него започнаха през м. март 2020 г.

Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България 2007-2017 г. Документът очертава основните направления на инвестициите с европейско финансиране през следващия програмен период:

·        иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука;

·        чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика;

·        подобряване на мобилността и регионалната свързаност;

·        развитите на човешките ресурси и образование;

·        устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната.

Настоящият вариант на документа е резултат от напредъка в цялостния процес на програмиране, както и на техническите консултации с ЕК.

Проектът на Споразумението за партньорство можете да намерите на Портала за обществени консултации www.strategy.bg и Единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg.

Всички желаещи могат да се включат в обсъждането на Споразумението за партньорство. Своите мнения и коментари може да изпращате в срок до 30 ноември 2020 г

*Проектът на споразумението е редактиран на 19 октомври 2020 г. поради констатирана техническа грешка.

Дата на откриване: 16.10.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 30.11.2020 г.