Предлаганият нов проект на Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие се изготвя в изпълнение на влезлия в сила и обнародван в Държавен вестник – бр. 21 от дата 13.03.2020 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Съгласно параграф 55 от него, Правилникът за прилагането му се привежда в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.

С Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие се уреждат условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за регионално и пространствено развитие, интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините. Правилникът регламентира организацията и дейността на регионалните съвети за развитие и на областните съвети за развитие, както и наблюдението на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие на общините.

Дата на откриване: 4.5.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 3.6.2020 г.

Днес, 15.04.2020 г., беше публикуван за обществено обсъждане Проект на ПМС за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Съгласно чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) при прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск. Предвижда се в чл. 42, ал. 4 на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, да се регламентира, че размерът на обезщетението по чл. 224, ал. 1 КТ, дължимо при прекратяване на трудовото правоотношение, се определя пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж.

Дата на откриване: 15.4.2020 г.

Целева група: Всички заинтересовани

Сфера на действие: Социална политика и заетост

Дата на приключване: 14.5.2020 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

На портала за обществени консултации към Министерски съвет е публикуван Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.

С проекта на постановление се цели привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г.

Основната част от промените са свързани с прилагането на централизираната национална платформа при възлагане на поръчките. В тази връзка са прецизиране на правилата за подаване на заявления и оферти, за работа на комисиите, за провеждане на процедурата конкурс за проект, както и при събирането на оферти с обява. Детайлизирана е събираната информация за осъществяване на мониторинг на обществените поръчки и за целите на изготвяне и изпращане на доклад до Европейската комисия.

С приемането на промени в ППЗОП се уреждат необходимите нормативни предпоставки за използване на централизираната електронна платформа при възлагане на обществени поръчки.

Отговорна администрация:  Агенция по обществени поръчки
E-mail: p.dimitrova@aop.bg

 

Дата на откриване: 7.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.3.2020 г.

 

 

На портала за обществени консултации към Министерски съвет е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.18 от 2016 г. ,бр. 95 от 2017 г.)

Проектът цели:

да се избегне налагането на допълнителна административна тежест (съставяне на декларация за характеристиките на строителен продукт) върху производителите, чиито продукти попадат в обхвата на Директива 2009/125/ЕО и Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси приета с Постановление № 140 на Министерския съвет от 2011 г.(обн., ДВ бр. 41 от 31.05.2011 г.) и едновременно с това попадат и в обхвата на определението за „строителен продукт“; – регулирането на национални изисквания за влагане на продукти за повторна употреба в строежите, както и методите за тяхното оценяване, с оглед осигуряване прилагането на Закона за управление на отпадъците и подзаконовата му нормативна уредба;

облекчаване на административната тежест на кандидатите за нотификация, заявили същия обхват и за акредитация;

актуализация, допълване и синхронизиране на разпоредби, за които са установени проблеми при прилагане на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. и прилагане на електронния обмен на информация.

Дата на откриване: 3.2.2020 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 4.3.2020 г.

Уважаеми колеги,

в Портала за обществени консултации е публикуван за обществено обсъждане Проект на ПМС за определяне размер на минималната работна заплата за 2020 г.

Предлаганият размер на минималната работна заплата от 610 лв. от 1 януари 2020 г. е съобразен с обективната икономическа и социална реалност, включваща устойчивата положителна динамика на брутния вътрешен продукт, ръст на средната работна заплата и компенсация на наетите лица през 2020 г., индекса на потребителските цени и други икономически показатели. За 2020 г. се предвижда увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на заетите в бюджетния сектор по трудови и служебни правоотношения с 10%, и запазване устойчивостта в съотношението минимална работна заплата към средната работна заплата .

Увеличението на минималната работна заплата с 8,9%, от 560 лв. на 610 лв., ще стимулира активността на пазара на работната сила, ще допринесе за нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на заетите лица и ще намали неравенството в доходите и бедността, ще се повиши покупателната способност и жизненото равнището на населението.

Правно основание за приемане на Постановлението за определяне на минималната работна заплата за страната е чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

Дата на откриване: 31.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 30.11.2019 г.
   
  1. Доклад.docx
  2. ПМС.docx
  3. Становище_ов.pdf
  4. Оценка на въздействието

Уважаеми колеги,

в Портала за обществени консултации е публикуван за обществено обсъждане Проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието.

Администрацията на МС организира обществена консултация на проект на Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието. Изработването на ръководството е част от последователния процес по утвърждаването на нормативноустановената система за извършване на предварителна оценка на въздействието от структурите на изпълнителната власт.

Проектът на ръководството е съобразено напълно с нормативната уредба в областта на предварителната оценка на въздействието, установена чрез:

  • Закона за нормативните актове;
  • Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието;
  • Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Цел на консултацията: подобряване на методологическата рамка при извършването на предварителна оценка на въздействието, доколкото действащото ръководство е прието от Министерския съвет през 2014 г. и то не е съобразено с нормативните промени от края на 2016 г.

Принципите, процедурните етапи и ключовите аналитични стъпки от ръководството от 2014 г. се запазват в своята цялост, но предложеното ръководство включва методически насоки при извършването на двата вида оценка на въздействието – частична и цялостна, по-детайлно представяне на методите за изследване на въздействия и е представено с по-интерактивен подход.

Предложеното ръководство също е в пълен синхрон с препоръките за по-добро регулиране на Европейската комисия.

Срокът на обществената консултация е предвиден да бъде 30 календарни, като всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да направят своите предложения за усъвършенстване на проекта на ръководство.

Представено е и Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството (одобрено с Решение № 549 на Министерския съвет от 2014 г.), което ще бъде отменено.

Полезна тематична информация:

– Годишен доклад за извършването на оценка на въздействието за 2018 г.

– Образци на формуляри за извършване на оценка на въздействието

– Извършени предварителни оценки на въздействието

– Информация за политиките по насърчаване на малките и средните предприятия

Обратна връзка: На Портала за обществени консултации ще бъде публикувана справка за отразяване на предложенията от обществените консултации

Предложенията могат да бъдат представяни чрез:

– Портала за обществени консултации (изисква се регистрация)

– Електронна поща (на посочения адрес)

– Официално на адреса на институцията (до отговорното звено)

– Системата за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg (изисква квалифициран електронен подпис или ПИК на НОИ)

 Инициираща институция:  администрация на Министерския съвет
 Адрес:  бул. „Дондуков“ № 1, ПК 1594
 Отговорно звено:  дирекция „Модернизация на администрацията“
 Лице за контакт:  Искрен Иванов
 Ел. поща:  is.ivanov@government.bg

 

Дата на откриване: 16.10.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 15.11.2019 г.
   

 

На портала за обществени консултации към Министерски съвет https://www.strategy.bg/ е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИД ЗУТ/, изготвен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Процедурата е открита на 25.09.2019г. и приключва на 25.10.2019г.

За Ваше улеснение представяме резюме на основните промени: Проект ЗИД ЗУТ

Предложения по проекта на ЗИД ЗУТ може да изпращате до 15.10.2019г. до  на мейл: vangelieva@ksb.bg

Лице за контакт:

инж. Виолета Ангелиева, тел: 02 806 24 15

В 44-то Народно събрание на Р България на 13.09.2019г. е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда от н.п. Хамид Хамид и група народни представители с вх. № 954-01-69/13.09.2019г.

§7 от внесения законопроект предвижда в чл.16а, ал. (5)“ Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.“- да отпадне.