С цел създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната и жизнената среда от шум се извършва оценка, управление и контрол на шума в околната среда, причинен от различни източници.

В тази връзка Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) регламентира разработването и одобряването на стратегически карти за шум както за агломерациите, така и за основните пътища, основните железопътни линии и основните летища на територията на страната.

Стратегическите карти за шум определят районите с констатирано превишаване на стойностите на даден показател за шум, което може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората и за които се прилагат планове за действие.

Стратегическите карти за шум за агломерациите се възлагат за разработване от кметовете на общини и се одобряват от съответния общински съвет.

Стратегическите карти за шум за основните железопътни линии, основните летища и основните пътища се възлагат за разработване от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и благоустройството, в зависимост от техните компетентности, и се одобряват от министъра на здравеопазването, по предложение на експертен съвет към него.

Адрес за изпращане на становища и предложения: [email protected]

Дата на откриване: 11.3.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 9.4.2021 г.