Насърчаване и укрепване на индустриалните отношения в строителната индустрия на всички нива – под този слоган в последните години се развиват различни съвместни инициативи на европейските социални партньори от строителната индустрия.

Предистория

През ноември 2017 г. европейските социални партньори от строителната индустрия (EFBWW и FIEC) и Европейската асоциация на паритарните институции (AEIP) подписа споразумение за сътрудничество, което стана основа за редица важни инициативи и съвместни ангажименти, вкл. да укрепят, подсилят и насърчават индустриалните отношения в строителната индустрия на всички нива, като за целта също използват максимално ефективно съществуващите бюджетни линии на ЕС, свързани с „индустриалните отношения и социалния диалог“ в изпълнение на Многогодишната програма за действие за секторен европейски социален диалог на строителната индустрия 2020-2023. В тази връзка през 2019-2020 г. европейските социални партньори от строителната индустрия поеха инициативата да стартират проект „Към нов старт на индустриалните отношения в строителството в страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“ (TANSIRC), финансиран от ЕС.  Като резултат от изпълнението на проекта и предвид факта, че изграждането на капацитет е дълъг и непрекъснат процес, европейските социални партньори на строителната индустрия, заедно с AEIP, се ангажираха в дългосрочен план за укрепване на капацитета на социалните партньори в строителството в ЦИЕ.

След края на проект TANSIRC беше направено проучване сред членовете на EFBWW и FIEC относно инициативи и дейности, които биха могли да бъдат доразвити в следващи проекти. Така се оформи идеята за ново проектно предложение,  с което да се кандидатства за финансиране пред ЕК с цел партньорите да създадат по-силна добавена стойност за съответните организации в ЦИЕ и за изграждане на капацитета на синдикатите, както и да се даде възможност на работодателските организации да влязат в „преговори“ в рамките на система от индустриални отношения. В същото време строителната индустрия в страните от ЦИЕ беше силно засегната от кризата с COVID-19 и създаде изключителни предизвикателства за непрекъснат социален диалог.

Проект TRANSIRC 2.0 – КЪМ НОВО НАЧАЛО НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО В СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА, финансиран по програма „Подкрепа за социалния диалог“ на ЕК.

Основните цели на проекта са насочени към:

 1. Укрепване на капацитета на националните социални партньори. Тази цел е базирана най-вече на идентифицираните проблеми и нужди, свързани с все още слабия социален диалог в страните от ЦИЕ, което може да се обясни с различни исторически, демографски, политически и икономически промени.
  Има още много какво да се направи, за да се укрепят както профсъюзите, така и представителните организации на работодателите в ЦИЕ по отношение на техните индустриални отношения.
  Като допълнителен проблем се явяват и мерките, свързани с пандемичната обстановка, въведени във всички държави-членки на ЕС, които предизвикаха големи смущения и поставиха неочаквани предизвикателства пред индустрията, вкл. във веригата за доставки (закъснения в доставките на материали, закриване на строителни обекти, липса на възможности за мобилност на работна ръка между държавите-членки, липса на предпазни средства за персонала и др.). Социалният диалог в повечето страни от ЦИЕ също беше сериозно засегнат поради спиране на възможности за срещи и функционирането му се усложни, като се нарушиха и промениха обичайни и утвърдени процедури.
 2. Адаптиране на социалния диалог и промените в заетостта. В обстановка на бързо и по различни начини променяща се пазарна среда отражението върху пазара на труда също е значително. Движещите механизми на тези промени включват екологични политики, цифровизация, миграция, организационни промени, нови начини на работа и мобилност на работната сила.
  Европейският стълб на социалните права (European Pillar of Social Rights) подчертава значението на социалния диалог в светлината на промените, причинени от тези политики. Строителната индустрия е изправена пред редица предизвикателства, свързани с тези промени и активното технологично развитие на работните процеси, включително:
 • Дигитализация – тази промяна има изключително голямо въздействие върху строителната индустрия (BIM технологии, роботизация, 3D принтери, дронове…), в организацията на работата в рамките на компаниите и на работните площадки. Това също така изисква повишаване на уменията/преквалификация на работниците в традиционните работни места, както и отчитане на нуждите от нови работни места / нови професии в строителството. В тези трансформации социалните партньори играят ключова роля.
 • Устойчивост, миграция, младежка заетост – от решаващо значение е социалният диалог, както на национално, така и на европейско ниво, да помогне за постигане и осигуряване на споразумения между работниците и работодателите, за да се гарантира устойчивост на работния процес.
 • Енергийна ефективност и декарбонизация – предвид факта, че приблизително 25%-30% от всички генерирани отпадъци в ЕС са свързани със строителството, се очертава ключовата роля на сектора за постигане целите на декарбонизацията и устойчивото развитие.С постигането на тази конкретна цел се очаква, че разширяването и укрепването на преговорите между социалните партньори на национално ниво в страните от ЦИЕ, справяне с въпроси като заетостта в МСП, младежката заетост, недекларирания труд, миграцията от страни извън ЕС, могат да укрепят и улеснят пътя към устойчивост.В допълнение проектът цели:
 • промотиране на възможностите за финансиране от ЕС (ЕСФ) и помощ за развитие на социален диалог на всички нива;
 • преодоляване на проблемите с липса или недостатъчна/неефективна комуникация между националните партньори в строителната индустрия в страните от ЦИЕ, като по този начин се укрепва тяхното сътрудничество;
 • справяне с недекларирания труд и незаконните практики в ЦИЕ;
 • идентифициране на изчезващите и нововъзникващи строителни професии поради бързия технологичен прогрес, заедно с новите необходими умения и компетенции и начини на работа;
 • подобряване на имиджа на строителния сектор в обществото и по този начин привличане на повече млади хора и жени.Върху тези предизвикателства се фокусират проектните дейности, като усилията се концентрират върху засилването на съвместните преговори, включващи всяка от заинтересованите страни (работодатели и работници) и укрепване на техния капацитет да се противопоставят на идентифицираните проблеми.Акцентът в дългосрочен план е свързан с развитието на възможностите за продължаване изграждането на правилно функционираща система на индустриални отношения в строителния сектор. Вярваме, че с укрепен капацитет националните партньори биха могли да допринесат повече към изготвянето на политиките на ЕС и да бъдат включени в Европейския семестър (European Semester) – рамката на ЕС за координиране и наблюдение на икономическите и социални политики.

Партньорите по проекта са:

 • Европейска федерация на строителната индустрия (European Construction Industry Federation – FIEC) – координатор на проекта и европейският представителен социален партньор за строителната индустрия (работодатели);
 • Европейска федерация на работниците в строителството и дървообработването (EFBWW) – европейският представителен социален партньор за строителната индустрия (работници);
 • Европейска асоциация на паритарните институции (AEIP) – организация за застъпничество, представляваща институции за социална защита, създадени и управлявани от работодатели и профсъюзи;
 • Камара на строителите в България (КСБ);
 • Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване” (ФСИВ) – “Подкрепа” – синдикат, представляващ доброволен съюз, създаден на принципа на свободното федериране на синдикални организации на граждани, които полагат наемен труд в сферата на строителството, проучването и проектирането, производството на строителни материали, конструкции и изделия, водоснабдяването, канализацията и пречистването на водите, поддържането, ремонта и експлоатацията на строителни обекти и инженерни съоръжения, строителния надзор и други дейности, свързани с инвестиционния процес, пътното строителство, поддържане, ремонта, консултантски услуги и проектирането на пътища.

Ангажиментите на КСБ по този проект са свързани  най-вече с участие в Работен пакет 2 (WP2) – Национални инициативи-България и в частност:

 • участие в представяне на резултатите от маркетингово проучване (възложено от FIEC на външен изпълнител) за определяне на съвременните тенденции в професиите и професионалните квалификации в строителния сектори и изготвяне на съвместна препоръка за преквалификация и квалификация на строителна работна сила, насочена към лидери на политическо ниво и обучителни институции;
 • подписване на меморандум или друг подходящ документ, в който заинтересованите страни (социални партньори и представители на държавни органи с правомощия по тези въпроси) се ангажират да продължат да работят по проекта след неговото приключване в посока промяна на учебните програми за преквалификация на работниците въз основа на новите нужди на пазара на труда;
 • дейности по национална кампания, като КСБ има ангажимент да подготви материали за кампанията, вкл. програма, покани, списък на участниците, анкета за мнения от участниците, публикуване на информация на интернет страницата на КСБ и в каналите за разпространение на социалните медии, подготовка на обща презентация, насочена към подобряване имиджа на строителния сектор, представяне на възникващи нови професии, професии с недостиг на персонал и изчезващи професии в сектора, обсъждане на въздействието на COVID-19 върху строителството и необходимостта от справяне с проблема с недекларирания труд, изготвяне на рекламни и информационни материали, вкл. информационни табла, флаери, смарт химикалки, листовка с презентационен текст, видеоклип и др.
 • участие в организиране на финална конференция в София или онлайн за дискутиране на резултатите от дейностите на национално ниво, възможности за продължаване на проекта и разпространение на резултатите от него.

От КСБ се очаква също:

 • да използва мрежата си от регионални представителства (клонове в цялата страна) за разпространение на информацията за събитията;
 • експерти на КСБ да участват в презентациите и отговорите на въпроси на публиката.

Ангажиментите на Федерация „СИВ“ – „Подкрепа“ по проекта са свързани с дейностите по:

 • подготовка (съвместно с външен консултант по възложен от FIEC договор) на проучване на пазара на труда за идентифициране на изчезващите и нововъзникващи строителни професии;
 • анализ на резултатите от проведеното проучване и доклад за състоянието на трудовата заетост и нуждите от нови квалифицирани строителни специалисти и работници;
 • участие в организирани от КСБ две кръгли маси за представяне на резултатите от проучването на пазара на труда в сектора пред целевите групи – строителни компании и обучителни институции;
 • провеждане на национална кампания в поне 16 професионални строителни гимназии за промотиране на строителните професии, повишаване на имиджа на строителната индустрия и превенция срещу недекларирания труд в сектора сред завършващите млади хора;
 • участие в организиране на финална конференция в София или онлайн за дискутиране на резултатите от дейностите на национално ниво, възможности за продължаване на проекта и разпространение на резултатите от него.