УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Камара на строителите в България – ОП Пазарджик на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 1 октомври 2019 г. от 16:00 часа Редовно общо годишно отчетно-изборно събрание.
Събранието ще се проведе в конферентната зала на Гимназията по строителство и архитектура в гр. Пазарджик, ул. Кочо Честименски 33

С ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя  на ОП-Пазарджик от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
2. Приемане на Отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-Пазарджик от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
4. Приемане на Доклад на Контролния съвет (КС) на ОП-Пазарджик за дейността на председателя на ОблС и за дейността на ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя и  членовете на ОблС и КС на ОП-Пазарджик за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
6. Избор на делегати  в Общото събрание на КСБ.
7. Избор на Председател на ОП-Пазарджик
8. Избор на членове на Областен съвет на ОП-Пазарджик.
9. Избор на Контролен съвет на ОП-Пазарджик.
10. Приемане на план за дейността на ОП-Пазарджик през 2020 г.
11. Приемане на план-сметка на ОП-Пазарджик за 2020 г.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание !
Регистрацията на участниците ще започне в 15:45 часа.
Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители.

Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата.                                                                                              При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Председател на КСБ ОП-Пазарджик
Камара на строителите в България
Областно представителство – Пазарджик
гр. Пазарджик, ул. Цар Шишман 10, ет. 3, офис 10
тел. 034 44 63 42