Областно представителство Ямбол

Във връзка с възникнали въпроси, относно реда за влагане в строежите на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации, Ви уведомявам следното:
В Държавен вестник, бр. 14 от 20 февруари 2015 г. е публикувано Постановление № 32 от 13 февруари 2015 г. за отменяне и изменение на нормативните актове на Министерския съвет. С § 1 от постановлението се отменя Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП), приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (Обн. ДВ, бр. 106 от 2006 г.).
В същия брой на Държавен вестник е публикувана Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г.), издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, в сила от 01.03.2015 г.
С чл. 4, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. са определени условията и реда за влагане в строежите на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации. Посочените продукти се влагат в строежите въз основа на декларация за характеристиките на строителния продукт по чл. 4, ал. 1, т. 2 от наредбата, становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН-МВР, инструкция и информация за безопасност на български език.
Предвид възникнали въпроси по прилагането на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г., от министъра на регионалното развитие и благоустройството са дадени указания № 03- 01-113/11.06.2015 г. по нейното прилагане, които са публикувани на адрес: http://www.miTb.government.bg/normativni-aktove/ukazatelni-pisma/. Указанията са насочени към всички участници в инвестиционния процес – възложители, строители, проектанти, консултанти, технически ръководители, контролни органи, както и икономическите оператори – производители, упълномощени представители, вносители и дистрибутори на строителни продукти. В т. 9 от указанията е посочено, че разпоредбите на чл. 8, ал. 4 и §4 от ПЗР на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. позволяват на производителите на строителни продукти, оценени за съответствие по реда на НСИСОССП веднага да съставят декларации засъответствие на своите продукти, въз основа на извършената оценка съгласно отменената НСИСОССП и осигуряват период от 2 години, през който производителите следва да оценят продуктите, в съответствие с новите изисквания и актуалните стандарти, да получат становище за допустимост, съгласно чл. 11 и чл. 12 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. и да съставят’нови декларации за характеристиките на строителните продукти, в съответствие с актуалните изисквания, стандарти и становища за допустимост. Посочено е, че тези строителни продукти, придружени от декларация за характеристиките, издадена на основание чл. 8, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. могат да се влагат в строежите до 01.03.2017 г.
Предвид факта, че посоченият двугодишен преходен период изтече, от страна на ГДПБЗН-МВР са уведомени производителите на строителни продукти, предназначени за огнезащита, пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване на експлозии, за които няма хармонизирани технически спецификации, за реда за издаване на становища за допустимост по чл. 4, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. Становището за допустимост се издава на производителя на строителния продукт или на неговия упълномощен представител въз основа на внесено в ГДПБЗН-МВР искане с приложени документи с резултати от изпитвания и класификация на продукта и документ за внесена държавна такса в размер на 150 лв. за един продукт, съгласно чл. 31, ал. 8 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Изпитванията и класификацията следва да са извършени в съответствие с актуалните версии на техническите спецификации по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3 или отменените версии на същите спецификации в срок до две години от замяната/отмяната им.
На интернет страницата на ГДПБЗН-МВР на адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/Za_NSPBZN/Structura/GDPBZN/INPIPBZN/Ekspertizi/napravlenie+OS.htm е публикувана детайлна информация за необходимите документи и процедурата, по която се извършва издаването на становища за допустимост от ГДПБЗН-МВР, както и за актуалните версии на стандартите за изпитване и класификация на строителни продукти.
Информация за валидността на издадените от ГДПБЗН-МВР становища за допустимост на строителни продукти е публикувана на интернет адрес: http://www.nspbzn.mvr.bg/Sprav_informacia/Registri/default.htm

Уважаеми членове ,
За последните две години получихме много сигнали от членове на КСБ и вписани строители в ЦПРС, за обаждания по телефона и получаване от куриер на проформа фактури за членски внос в регистри нямащи нищо общо с КСБ, но некоректно представящи се за представители на камарата.
Фирмите от чието име излиза информацията са „УЕБ БРАНД“ ООД и „ИНФОРЕГИСТЪР“.
КСБ информира всички бъдещи и настоящи строители членове и вписани в ЦПРС, че взаимоотношенията с камарата се осъществяват от служителите на съответното ОП и централата.
Всяка фирма има право да членува и да се вписва в различни законни регистри, организации, рекламни сайтове и др., но за всички въпроси свързани с членство в КСБ и вписване в ЦПРС отговарят единствено и само съответните служители на камарата.
При въпроси и съмнения, моля ползвайте официалните контакти на Камара на строителите в България.

Стартираха детските празнични прояви по проект „Заедно” – споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”.
През месец април всички малчугани в детските заведения на общината и училището в село Завой, заедно със своите родители, ще имат възможността да са участници в поредица от интерактивни празнични прояви, които ще донесат много насторение и усмивки в селата на община „Тунджа”.
Планирани са общо 19 партита, съдържащи богата и разнообразна тематика, която да провокира интереса на децата и родителите. В тях са включени забавни семейни игри, сюжети от познати и обичани детски приказки, много весели ситуации и ред още изненади.
Детските празнични прояви „Заедно” ще бъдат проведени под мотото „Водим бъдещето за ръка”. Изпълнител на дейностите по организацията и провеждането на празничните прояви е Сдружение с нестопанска цел „Общински младежки съвет „Тунджа”.
С тези дейности ще бъдат насърчени толерантността и междукултурния диалог в местните общности и в детските заведения на общината. Ще бъде формирана среда на по – тясно взаимодействие с родителската общност в полза на възпитанието на подрастващите.
Стартираха детските празнични прояви по проект „Заедно” – споделена грижа за предучилищното образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип”.
През месец април всички малчугани в детските заведения на общината и училището в село Завой, заедно със своите родители, ще имат възможността да са участници в поредица от интерактивни празнични прояви, които ще донесат много насторение и усмивки в селата на община „Тунджа”.
Планирани са общо 19 партита, съдържащи богата и разнообразна тематика, която да провокира интереса на децата и родителите. В тях са включени забавни семейни игри, сюжети от познати и обичани детски приказки, много весели ситуации и ред още изненади.
Детските празнични прояви „Заедно” ще бъдат проведени под мотото „Водим бъдещето за ръка”. Изпълнител на дейностите по организацията и провеждането на празничните прояви е Сдружение с нестопанска цел „Общински младежки съвет „Тунджа”.
С тези дейности ще бъдат насърчени толерантността и междукултурния диалог в местните общности и в детските заведения на общината. Ще бъде формирана среда на по – тясно взаимодействие с родителската общност в полза на възпитанието на подрастващите.
Проект „Заедно” – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“ е с продължителност 24 месеца. Стойността на договореното финансиране е 377956,29 лв.
Целите на проекта са насочени към създаване и подобряване на условията за социализация и образователна интеграция на деца от етнически малцинства и на други деца от семейства в неравностойно положение в малките населени места, чрез гарантиране на равен достъп до качествено предучилищно образование и възпитание.
Дейностите по проекта включват: допълнителни занимания по български език преди постъпване в първи клас; подбор, обучение и назначаване на образователни сътрудници в общинските детски градини и началното училище –партньори по проекта; осигуряване на психологическа и логопедична подкрепа за децата, включително от етническите малцинства и за други деца в неравностойно положение в съответствие с техните потребности; насърчаване общуването и формиране на общо чувство за принадлежност и съпричастност към предучилищното образование чрез създаване на условия за съвместни изяви между децата от различните етноси; насърчаване участието на родителите във възпитателния процес чрез създаване на родителски клубове.https://www.news-bulgaria.info/balgariya/regionalni-novini/yambol/1588-poreditza-ot-praznichni-proyavi-za-detzata-na-obshtina-tundzha

В Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) има постъпила информация от г-н Тошко Томов, ръководител СТИВ-Истанбул, за BURSA CONSTRUCTION, международна специализирана изложба за строителство, строителни материали, монтаж, климатизация и технологии в гр. Бурса, Турция 2017 , която ще се проведе в периода 18-19 април 2017г.
Изложбата се организира от Търговско промишлената палата на град Бурса и Международен конгресен център Tyuar. Организторите поемат разноските на посетители за три нощувки и трансфер Инстанбул-Бурса-Инстанбул, както и трансфера от хотела до изложението и обратно. При интерес за посещение, заинтересованите лица могат да се обърнат за допълнителна информация към Bursa Chamber of Commerce and Industry на следните координати:
Mrs.Yasemin Uygan Peker
Tel: +90 224 275 16 95, +90 224 275 1600
Fax: +90 224 275 16 99, +90 224 275 1609
E-mail:yuygan@btso.org.tr

Законопроектът за изменение на Закона за устройство на територията бе окончателно гласуван от парламента и предстои обнародването на промените в Държавен вестник.
Основни инициатори на тези промени бяха браншовите организации, които предоставиха своите искания пред МРРБ. Десет важни промени, които облекчават инвестиционното проектиране, синтезира накратко и представи пред колегите си арх. Борислав Игнатов, Председетал на УС на КАБ.

  1. 1. Главните архитекти съгласуват инвестиционните проекти само и единствено за съответствието им с действащия ПУП, устройствените показатели и разполагането на застроявянето в имота.

Това е много важна стъпка в посока регистрационен режим и изясняване на отговорностите! Край на отказите и връщанията на документации заради всевъзможни други причини, коментира арх. Игнатов.

  1. 2. При зададено Разрешение за строеж на фаза “Идеен проект”, следващите фази не се смятат за промяна по време на строителството, ако са запазени градоустройствените показатели и габаритите на сградата!

Добро уточнение за спиране на проблемни практики в някои общини. Не се издава заповед по чл. 154 и тя не се обявява в ДНСК. Съкращава се срока на процедиране с минимум 21 дни.

  1. 3. При промяна по време на строителство, главните архитекти съгласуват входираните инвестиционни проекти само и единствено за съответствието им с действащ ПУП, устройствените показатели и разполагането на застрояването!

Много важно облекчение и изсняване на процеса.
4.Разрешението за строеж задължително се издава в 14-двенев срок при доклад за съответствие и в 30-дневен срок при оценка от Експертен съвет. Ако срокът не е спазен на съответния главен архитект се налага глоба от 3000 до 15 000 лв.!
Въвежда се сериозна гбола за просрочване предвид облекчените задължения на главните архитекти. Много сериозна предпоставка за спазване на сроковете.
5. Намалява се обема на проектната документация като части “ПБЗ” и “ПУСО” отпадат от изискванията за издаване на Разрешение за строеж. Те стават отговорност на Изпълнителя на обекта.
Важно облекчение, следващо здравата логика. Изпълнителят на обекта ще възлага тези проекти според техниката и оборудването, с които разполага. Досега това бяха фиктивни проекти в разрез с действителността.

  1. 6. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия става само след представяне на договори за авторски надзор по всички специалности!

Важно условие за контрол на законосъобразността и качеството на изпълнение на обектите спрямо проекта и полученото Разрешение за строеж.

  1. 7.Отхвърлено беше предложението на МРРБ за прекатегоризация, която механично сливаше I, II, и III категории на строежите!

Това предложение не беше координирано с европейската категоризация и нямаше пропорционалност на изискванията към категориите. Тава щеше да доведе до сериозно объркване в бранша без никакъв положителен ефект. КАБ и КИИП бяха твърдо против тази формулировка и то беш отхвърлено от комисията.

  1. 8. Архитектът се вписва задължително в информационната табела на строежа!

Важно постижение за вдигане на рейтинга на професията в Обществото и за излизане от “удобната анонимност” при проблемни строежи.

  1. 9. Дефиницията “Водещ проектант” и свързаните с нея санкци отпадат!

Тази дефиниция беше атчетена като излищна и празна от съдържаня, носеща само негативи за проектантите. Глобата от 30 000 лв. отпада заедно с нея. Съгласуването ще става по стария начин от всяка специалност, като в бъдеще то ще е електронно.

  1. 10. Едно от копията на ивнестиционните проекти става електронно! Видът и начинът на авторизиране на файловете ще се определят с допълнитлна наредба.

Най-после се появява електронното предаване на проектите! Това е първата стъпка към цялостно предаване и архивиране в електронен вид. Удобствата и спестяваниянта на средства, енергия и място за архиви е очевидна.

http://gradat.bg/news/2017/01/27/2907729_vajnite_akcenti_ot_prietite_promeni_v_zut_predstaveni/&rubrname=news/