На 26.01.2021 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател.

Една от основните цели на Наредбата е да се отговори на нуждата от засилване на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката чрез стимулиране  на обучението във важни за развитието на страната специалности, по които има недостиг на висококвалифицирани кадри. Постигането на тази цел ще бъде подкрепена чрез осигуряването на възможност държавата да покрива разходите за обучение на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж на студента по съответната специалност за периода да обучението срещу ангажимент студентът да работи при работодателя след успешното си завършване. По този начин ще се допринесе за решаване на проблема с дефицит на кадри, а от друга страна инвестициите в образованието ще се възвърнат в българската икономика.

С Наредбата се уреждат:

  • Условията и редът за заявяване и включване на работодатели в списък на работодателите, които могат да сключват договори със студентите/висшите училища;
  • Условията и редът за сключване, изменение и прекратяване на договорите за осигуряване на стаж на студента по време на обучението му и на работно място след успешното му завършване;
  • Условията и редът за предоставянето на информацията от висшите училища за договорите;
  • Условията и редът за напълно или частично възстановяване на средствата от държавния бюджет към висшите училища за финансиране на обучението на студенти със сключен договор;
  • Минималният срок, през който работникът или служителят следва да работи при работодателя след успешното завършване на обучението не по-малък от 5 години.

В тази връзка Министерство на образованието и науката се обръща към организациите на работодателите на национално равнище да координират процеса по набиране заявки от предприятия, които биха желали да бъдат включени в списък на предприятията, които имат право да сключват договори със студентите.

На база на набраната информация се предвижда до 31 май 2021 министърът на образованието и науката да утвърди Списък със специалностите, за обучението на които се осигуряват средства от държавния бюджет за напълно или частично заплащане на разходите за обучение по висши училища и брой студенти. Два месеца по-късно (31 юли 2021 г.) Министерски съвет ще приеме Списъка с работодателите, които могат да сключват договори със студентите по реда на наредбата. В него ще се посочват още специалностите и броят на студентите, за които всеки работодател е заявил готовност за сключване на договор.

Пълният текст на Наредбата може да бъде намерена тук.

В случай на проявен интерес за участие, строителни фирми имат възможност да попълнят приложената „Заявка за включване в Списък с предложения за определяне на работодатели, които да имат право да сключват договори със студентите“ в срок до 12.02.2021 г. и да я изпратят до e-mail: [email protected]