Уважаеми колеги,

Областно представителство Стара Загора , на основание чл.36, ал.2 от Устава на КСБ, насрочва редовно отчетно общо събрание на 29.09.2021 г. от 18:00 часа в конферентната зала на хотел-ресторант ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа) , при следния дневен ред:

ДНЕВЕН  РЕД

  1. Приемане на Отчет за дейността Председателя на ОП-то от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  2. Приемане Отчет за дейността на ОблС на ОП-то от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  4. Приемане Доклад на КС на ОП- то за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
  6. Приемане на план за дейността на ОП-то през 2022 г.
  7. Приемане на план-сметка на ОП-то за 2022.
  8. Разни.

Регистрацията започва от 17:30 часа на 29.09.2021 год. в в конферентната зала на хотел-ресторант ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа). Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това общо събрание подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл.39 от Устава на КСБ събранието ще се проведе на 29.09.2021 г. от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на събранието!