Като част от споделените усилия за подобряване качеството на професионалното образование и обучение, Министерство на образованието и науката е изготвило въпросници, целящи проучването за нужните умения в строителния сектор. Те са част от изпълнението на проект „Осигуряване на качеството на учебното съдържание в ПОО“ (https://www.mon.bg/bg/100646 )

Линковете са по-долу, както следва:

  1. Въпросник за оценка на уменията на заетите в професионална група 3112 „Строителни техници“ – https://forms.gle/1yvhY23zFRNoVBJN8
  2. Въпросник за оценка на уменията на заетите в професионална група 711  „Строители на сгради и сродни на тях“ – https://forms.gle/3d9cjpHuD4iCrLrJ8
  3. Въпросник за оценка на уменията на заетите в професионална група 712 „Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях“ – https://forms.gle/ymWVxkLidBVq5K6u7

Времето за попълване е не повече от 10 минути.

Срок за попълване: 17 март 2023