На 29 януари т. г. в залата на хотел „Президиум“  в гр. Ловеч КСБ – ОП Ловеч и  “Строителна квалификация” ЕАД   обучи  92 представители на строителни фирми.

От 9,30 часа започна курса за „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа”  и  „Координатор по безопасност и здраве в строителството” съгласно изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) , регламентирани  в Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.

След кратка обедна пауза от 13,30 часа започна обучението по  „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”.

Лектор на обученията беше доц. Лъчезар Хрисчев от УАСГ.

Присъстващите останаха доволни от обсъждането на   конкретни  примери от строителната практика,  представени от лектора.

В края на всяко обучение лекторът предоставяше възможност на обучаващите се да задават въпроси.