Областно представителство Ловеч

Изх. № 11-117/13.09.2019 г.

До
управителите на фирми –
членове на КСБ – ОП  Ловеч

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Камара на строителите в България ОП  Ловеч, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 03.10.2019 г. от 17.00 часа Редовно общо годишно отчетно събрание.
Събранието ще се проведе в Заседателната зала на офиса на КСБ ОП Ловеч при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-Ловеч от 01.09.2018г. до 31.08.2019 г.
2. Приемане на Отчет за дейността на ОблС на ОП Ловеч от 01.09.2018г. до 31.08.2019 г.
3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Ловеч от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и Междинен отчет от 01.01.2019 г. до 31.09.2019 г.
4. Приемане на Доклад на Контролния съвет на ОП-Ловеч за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-Ловеч за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
6. Избор на делегати за Общото събрание на КСБ.
7. Избор на Председател на ОП Ловеч.
8. Избор на членове на Областен съвет ОП Ловеч.
9. Избор на Контролен съвет на ОП Ловеч.
10. Приемане план за дейността на ОП Ловеч през 2020 г.
11. Приемане на план сметка на ОП Ловеч за 2020 г.
12. Разни.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание !

Регистрацията на участниците ще започне в 16.00 часа.
Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Председател на ОП-Ловеч
/Георги Георгиев/

На 15.07.2019г.  Област Ловеч бе домакин на първата от поредица консултации относно визията за регионално развитие през новия програмен период 2021-2027г.

Срещата беше открита от Областният управител на Област Ловеч Ваня Събчева.

Гости на събитието бяха  представители на общини от Северозападна България, представители на бизнеса и неправителствени организации. От страна на КСБ ОП-Ловеч присъстваха: Председателя на ОП-Ловеч Георги Георгиев, Цветелина Гунешка –експерт организационна политика в ОП- Ловеч и фирми членове на КСБ ОП-Ловеч.

Срещата бе организирана от МРРБ с участието на Международната банка за възстановяване и развитие. В срещата участие взеха и Александър Хинов и Джоана Масик от екипа Световната банка.

В презентация за „Визия и напредък в подготовката на програмен период 2021-2027“  експертът от МРРБ Ивайло Стоянов и колегата му Янко Стоянов разясниха новите моменти, които се обсъждат, както и възможностите за по-широко участие на бизнеса, неправителствения сектор и гражданското общество в проекти в следващия програмен период на ниво регион.

Срещата продължи с дискусии в която присъстващите взеха активно участие.