Областно представителство Ловеч

На 29 януари т. г. в залата на хотел „Президиум“  в гр. Ловеч КСБ – ОП Ловеч и  “Строителна квалификация” ЕАД   обучи  92 представители на строителни фирми.

От 9,30 часа започна курса за „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа”  и  „Координатор по безопасност и здраве в строителството” съгласно изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) , регламентирани  в Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП.

След кратка обедна пауза от 13,30 часа започна обучението по  „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”.

Лектор на обученията беше доц. Лъчезар Хрисчев от УАСГ.

Присъстващите останаха доволни от обсъждането на   конкретни  примери от строителната практика,  представени от лектора.

В края на всяко обучение лекторът предоставяше възможност на обучаващите се да задават въпроси.

През 2019 г. в община Тетевен се извършиха редица ремонтни дейности, свързани с общинската инфраструктура, които бяха заложени в Инвестиционната програма. Бяха основно ремонтирани ключови улици на територията на цялата община – със средства, както от общинския бюджет, така и със средства, отпуснати от правителството и от Европейския съюз. Община Тетевен влезе в 2020 година с нов облик и с над 50 ремонтирани улици, училища и обществени сгради.

Във всяко едно населено място имаше обекти, по които се работеше през изминалата година. Асфалтирана беше близо 15 430 кв.м. улична мрежа, текущо ремонтирана – близо 2860 кв. м. и бетонирана над 2000 кв. м. Основен ремонт на улици, финансирани с европейски средства се извърши в няколко населени места, както и в града, като освен асфалтова настилка бяха подменени старите бордюри и тротоарите. Изпълниха се и два мащабни проекта за смяна на водопровод – на ключова улица в Тетевен и на село Голям извор, след което бе положена и асфалтова и тротоарна настилка.

Извърши се ремонт на покривите в училището в Рибарица и на Спортния център в Тетевен. Един от големите изпълнени европейски проекти беше за основен ремонт на СУ ,,Георги Бенковски“ – Тетевен. След извършени ремонти с европейски средства, тетевенци се топлят с нова отоплителна система в ремонтираното градско читалище. На по-топло са и децата от детската градина в село Български извор след новото изградено парно отопление. Както всяка година и през 2019, бяха ремонтирани детски площадки, екопътеки, чешми при емблематични за Тетевен извори. Извършен беше основен ремонт на тротоарни /4050 кв. м./ и паважни /1010 кв. м./ настилки. Отводниха се шахти, изградиха се кътове за отдих, нови детски площадки и много други, облагородиха се зелени площи, а централната част на град Тетевен е с изцяло нов облик – пешеходна зона с красива алея и кътове за отдих, с прекрасни дръвчета и цветя.

Стартирането на проекта на Община Ловеч ,,Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“ може да започне веднага, щом метеорологичните условия позволят, съобщи кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

Вече са преведени средства в размер на 811 906 лева на сметката на Община Ловеч. Средствата се предоставят от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за целите на Програма 4 „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”. С тези средства ще стартира първия етап на проекта – водопроводните клонове в Подзона 1 – от DMA „Висока зона“ и DMA „Ниска зона“. За този първи етап са необходими общо 1 927 129 лева.

За трите подобекта на целия проект ще са необходими общо около 4 млн. лева, които ще бъдат превеждани поетапно от МРРБ.

„Това е много важна новина за този най-голям жилищен квартал на Ловеч, защото проектът ще бъде заложен в общинския бюджет и след неговото завършване ще може да се премине към по-нататъшно благоустрояване“, поясни кметът Корнелия Маринова. По дуимте й вече има избран изпълнител още преди година и половина и сега вече можем да се пристъпи към работа.

В края на миналата година правителството одобри допълнителни разходи за 2019 година, като за Ловеч се отпускат 1 500 000 лева. Ще се реализира основен ремонт на улица „Нарцис“ в квартал „Гозница“, която се намира северно от река „Гознишка бара“ и е свързана с улица „Янтра“. Улицата е без настилки и без тротоари. За обекта има одобрен инвестиционен проект.

Вторият обект е реконструкция и рехабилитация, включително въвеждане на енергоспестяващо осветление, на улица „Крайречна“ в Ловеч. Улицата се намира в Източната индустриална зона, от дясната страна на р.Осъм, след Стария път за Севлиево, където има поредица от предприятия. Настилката там е силно компрометирана, липсва улично осветление и тротоари. За обекта също има одобрен инвестиционен проект.

С постановление на Министерския съвет от 27 декември т.г. се отпускат нови средства за ремонт и довършване на храмове на територията на Община Ловеч. Сумата е в размер на 141 701 лева, съобщи  кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

От тези средства 100 000 лева са предназначени за довършване на новия катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч (за изографисване 70 000 лева и за витражи 30 000 лева). Други 21 293 лева отиват за ремонт на храма „Света Троица“ в село Лисец, а 20 408 лева са за ремонт на храма „Свети Йоан Рилски“ в кв. „Гозница“ в Ловеч.

Общата сума за дейности в Ловчанската епархия е 204 000 лева, като от тях 141 701 лева са за Община Ловеч. Те ще бъдат преведени първо по сметката на Община Ловеч и после ще бъдат трансферирани към Ловчанска митрополия, поясни Корнелия Маринова.

Изх. № 11-117/13.09.2019 г.

До
управителите на фирми –
членове на КСБ – ОП  Ловеч

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Камара на строителите в България ОП  Ловеч, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 03.10.2019 г. от 17.00 часа Редовно общо годишно отчетно събрание.
Събранието ще се проведе в Заседателната зала на офиса на КСБ ОП Ловеч при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-Ловеч от 01.09.2018г. до 31.08.2019 г.
2. Приемане на Отчет за дейността на ОблС на ОП Ловеч от 01.09.2018г. до 31.08.2019 г.
3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Ловеч от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и Междинен отчет от 01.01.2019 г. до 31.09.2019 г.
4. Приемане на Доклад на Контролния съвет на ОП-Ловеч за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-Ловеч за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
6. Избор на делегати за Общото събрание на КСБ.
7. Избор на Председател на ОП Ловеч.
8. Избор на членове на Областен съвет ОП Ловеч.
9. Избор на Контролен съвет на ОП Ловеч.
10. Приемане план за дейността на ОП Ловеч през 2020 г.
11. Приемане на план сметка на ОП Ловеч за 2020 г.
12. Разни.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание !

Регистрацията на участниците ще започне в 16.00 часа.
Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Председател на ОП-Ловеч
/Георги Георгиев/