Областно представителство Ловеч

С постановление на Министерския съвет от 27 декември т.г. се отпускат нови средства за ремонт и довършване на храмове на територията на Община Ловеч. Сумата е в размер на 141 701 лева, съобщи  кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова.

От тези средства 100 000 лева са предназначени за довършване на новия катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ в Ловеч (за изографисване 70 000 лева и за витражи 30 000 лева). Други 21 293 лева отиват за ремонт на храма „Света Троица“ в село Лисец, а 20 408 лева са за ремонт на храма „Свети Йоан Рилски“ в кв. „Гозница“ в Ловеч.

Общата сума за дейности в Ловчанската епархия е 204 000 лева, като от тях 141 701 лева са за Община Ловеч. Те ще бъдат преведени първо по сметката на Община Ловеч и после ще бъдат трансферирани към Ловчанска митрополия, поясни Корнелия Маринова.

 

КСБ – ОП Ловеч и  “Строителна квалификация” ЕАД ще проведат безплатни обучения по Закона за безопасните условия на труд на 29.01.2020 г. в залата на  Хотел Президиум, град Ловеч:

Първи модул:
–         „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа” – с начален час 09:30;
–         „Координатор по безопасност и здраве в строителството” по правилата за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)  по Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП  с начален час 09:30;

Втори модул:
–         „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” – с начален час 13:30.

Финансирането на обученията ще става съгласно утвърдената от УС на КСБ процедура за организиране и провеждане на обучения по ЗБУТ  и специализирани семинари за повишаване на знанията за управление на строителния процес. Съгласно същата, право на безплатно участие имат по 2 служители на трудово правоотношение от строително предприятие, вписано в ЦПРС, до изчерпване на лимита от средства, отпуснати от КСБ за ЗБУТ.
В случай, че фирми желаят да обучат допълнително други свои служители,  преференциалната цена е 36 лв. с ДДС за всеки модул, преведени по банков път на “Строителна квалификация” ЕАД.

Удостоверения ще получат само присъстващите на обучението лица !

Моля, заявете участието си  до 20.01.2020 г. на следните телефони:

0878971159, 0878401507 и 068/601039.

Изх. № 11-117/13.09.2019 г.

До
управителите на фирми –
членове на КСБ – ОП  Ловеч

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Камара на строителите в България ОП  Ловеч, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 03.10.2019 г. от 17.00 часа Редовно общо годишно отчетно събрание.
Събранието ще се проведе в Заседателната зала на офиса на КСБ ОП Ловеч при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-Ловеч от 01.09.2018г. до 31.08.2019 г.
2. Приемане на Отчет за дейността на ОблС на ОП Ловеч от 01.09.2018г. до 31.08.2019 г.
3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Ловеч от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и Междинен отчет от 01.01.2019 г. до 31.09.2019 г.
4. Приемане на Доклад на Контролния съвет на ОП-Ловеч за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-Ловеч за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
6. Избор на делегати за Общото събрание на КСБ.
7. Избор на Председател на ОП Ловеч.
8. Избор на членове на Областен съвет ОП Ловеч.
9. Избор на Контролен съвет на ОП Ловеч.
10. Приемане план за дейността на ОП Ловеч през 2020 г.
11. Приемане на план сметка на ОП Ловеч за 2020 г.
12. Разни.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание !

Регистрацията на участниците ще започне в 16.00 часа.
Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Председател на ОП-Ловеч
/Георги Георгиев/