С настоящото съобщение се уведомяват всички заинтересовани лица, които са участвали чрез предложения, възражения или по друг начин в хода на обществените обсъждания на проекта на Насоките за кандидатстване, проведени в периода от 30 септември 2022 г. до 30 октомври 2022 г. включително, че със Заповед № РД-02-14-1246/20.12.2022 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени Насоки за кандидатстване за провеждане на процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“ от инвестиционен проект П9а „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ в рамките на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“, „Подмярка 1: Обновяване на жилищни сгради“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение, заедно с приложенията към тях.

В утвърдените Насоки за кандидатстване се предвижда срокът за кандидатстване на сдруженията на собствениците за участие в процедурата да бъде 31 май 2022 г. Кандидатстването ще се осъществява чрез общините, които ще бъдат водещи партньори на сдруженията и при тях ще бъдат подавани проектните предложения.

Заповедта за утвърждаване в едно с приложенията към нея са публикувани на официалната електронна страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – www.mrrb.bg, раздел „Проекти по НПВУ“, подсекция „Процедури, отворени за кандидатстване“ по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап I“, както и на сайта информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525