ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България

5 октомври 2023 г.

В рамките на проект BeSMART , финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕК, по който Камара на строителите в България е партньор, се проведе Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в България, при изключително висок интерес. Във форума участваха представители на различни заинтересовани страни в т.ч. г-н Юлиян Попов – министър на околната среда и водите, г-жа Ангелина Бонева – заместник-министър, министерство на регионалното развитие и благоустройството, г-н Ивайло Алексиев – изпълнителен директор на АУЕР, г-н Добри Митрев, председател на УС на Българска стопанска камара, както и представители на бизнеса, финансови институции, публични фондове и др.

Заместник-министър Бонева обясни, че в момента Министерството е в процес на оценка на 100 % грант по настоящата процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“. Последващата стъпка ще бъде да бъдат предложени решения за два вида външна техническа помощ , която да се ползва при процедурата, при която ще се изисква 20 % самоучастие. Притеснителен факт, който изтъкна зам.-министър Бонева е, че към момента няма нито едно проектно предложение по процедурата, която е с условие – 80 грант и 20 % самоучастие. Обсъждат се варианти за подкрепа като възможни такива са включване на ЕСКО компаниите, както и гаранционни инструменти с публични средства.

От своя страна г-н Алексиев – изпълнителен директор на АУЕР посочи, че е необходимо да се използват максимално възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници.

Господин Георги Митрев – председател на УС на Българска стопанска камара коментира водещата роля на бизнеса в процеса на постигане на енергийна неутралност. Необходимо е да се създадат предпоставки за максимално олекотени процедури и ниска административна тежест за да се стимулират инвестициите, които са от решаващо значение за оптимизиране на разходите и създаване на ТЕЦ- ве за собствено потребление, пречиствателни станции към предприятията и производство на енергия, вместо депониране на отпадъците в предприятията. Налични са такива примери в българската икономика, но те са твърде малко.

Госпожа Дочка Василева от Фонд на фондовете обясни подробно за финансовите инструменти в подкрепа на прехода към чиста енергия. В новия програмен период 2021 – 2027 са предвидени финансови инструменти по различните програми за финансиране на инвестиции.

От страна на бизнеса бяха представени добри практики и примери. Г-жа Марияна Хамънова, изпълнителен директор на Клийнтех България представи проект INSPIREnov, финансиран по програма LIFE на ЕК, който надгражда постиженията на предишни международни инициативи, фокусирани върху обновяването на многофамилни жилища за енергийна ефективност. Проектът ще използва предишни резултати, за да разработи пазарен финансов модел и да го изгради в работещо решение на регионално и национално ниво с висок потенциал за възпроизвеждане в европейските страни, където е необходимо разработването на финансови инструменти за подобряване на енергийната ефективност. Опирайки се на европейски практики, INSPIRenov ще въведе нови схеми за бизнес кредити за семейства и жилищни асоциации в подкрепа на обновяването на домовете за енергийна ефективност.

Следващият форум предстои да бъде организиран съвместно с Асоциацията на българските енергийни агенции в периода 27 – 29 Ноември 2023г.