ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Уважаеми дами и господа,

Представяме на Вашето внимание Анкетно проучване във връзка с управлението на отпадъците в строителството и разрушаването (в Европа).

Линк за попълване на анкетата: https://shorturl.at/rHMVZ
(Достъпна на английски и още 10 европейски езика)

Предварително благодарим за оказаното съдействие и подкрепа.