„София Тех Парк“ АД отправя покана  за представяне на оферти за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител с предмет: Извършване на строително-монтажни работи и доставка на специализирано електрооборудване за възлова станция по две обособени позиции в обект: „Научно-технологичен парк“ – етапно електрозахранване на УПИ I, подобект: Разширение на Възлова станция РУ 20 кV в УПИ I-9506, 9528, 9529, 9492, 9456, 9520, 5021, 5022, 5023, 9494, находящ се в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж.

Настоящата Покана е публикувана на официалната интернет страница на Дружеството: www.sofiatech.bg , респ. в подраздел „Процедури извън ЗОП“ (отвори линк).