УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Бихме искали да Ви информираме, че Министерството на труда и социалната политика стартира процедура по набиране на кандидатури за връчване на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете за 2023 г.

Отличителният знак е морална награда, символ на престиж и стимул за институциите/организациите да подобрят своето управление в съответствие с постигането на равнопоставеност за всички. Целта на неговото присъждане е да се насърчат усилията на все повече институции/организации за провеждане на по-ефективни политики, насочени към постигане на равнопоставеността на жените и мъжете в България.

Условия, на които следва да отговарят кандидатите са:

  1. Приет Етичен кодекс за служителите в съответната институция/организация с включени правила относно политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.
  2. Служители/работници в съответната институция/организация, включени в обучителни програми/семинари за развитие на експертния потенциал и/или лидерски умения.
  3. Изградена система за наставничество като неделима част от адаптацията на младия специалист към професията, неговото цялостно развитие и усъвършенстване съобразно спецификите на професионалния сектор и пола, за успешен мениджмънт.
  4. Създадени публични и прозрачни критерии за избор на управленски кадри, включващи балансирано представяне на жените и мъжете.
  5. Подпомагане на служителите за намирането на баланс между личен живот и професионално израстване чрез различни социални програми.
  6. Наличие на специфични добри практики и дейности в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете.
  7. Използване на доброволчеството като начин на учене и придобиване на знания и умения през целия живот на човека и механизъм за привличане на нови служители.

Подробна информация може да намерите в официалния документ: Условия и ред за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равноспоставеност на жените и мъжете.

Срокът за подаване на необходимите документи е до 17:30 ч. на 13.02.2023 г. Кандидатите следва да представят с придружително писмо в Приемната на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), с адрес: 1051 София, МТСП, ул. „Триадица” № 2, следните документи:

  1. Попълнена Анкета за оценка на кандидатите (Анекс 1);
  2. Декларация, удостоверяваща, че предоставената информация е вярна (Анекс 2);
  3. Доказателства за посочената в Анкетата информация.

Документи се подават в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва: Кандидатстване за получаване на отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Подробна информация можете да намерите в раздел „Новини“ (https://www.mlsp.government.bg/mtsp-nabira-nominatsii-za-vrchvane-na-otlichitelniya-znak-za-postizheniya-v-efektivnoto-izplnenie-na-politikata-po-ravnopost) и в „Новини“ на раздел „Равни възможности“ (https://www.mlsp.government.bg/novini-11) на интернет страницата на МТСП.