С брой 57 на Държавен вестник от 26 юни 2020 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката.

Така направените промени в Закона за енергетиката са в съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС, както и в изпълнение на ангажимента на Република България като държава членка на Европейския съюз да либерализира напълно своя пазар на електроенергия.

Съгласно приетите промени в Закона за енергетиката, считано от 01-ви октомври 2020 г. всички небитови клиенти, които към настоящия момент се снабдяват с електрическа енергия по регулирани цени, следва да сключат договор с търговец за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени, като сами изберат доставчик на електрическа енергия при оптимални за тях условия.

В тази връзка следва да се има предвид, че небитовите клиенти, които са възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и към момента са на регулирания пазар на електрическа енергия следва да предприемат необходимите действия за своевременно провеждане на предвидените в ЗОП процедури, с цел избор на доставчик на електрическа енергия.

Подробна информация във връзка с промените в Закона за енергетиката, свързани с процеса на либерализация на пазара на електрическа енергия може да бъде открита на интернет страницата на Министерство на енергетиката.

Повече информация за това, което предстои да се случи след 1-ви октомври 2020 г. на пазара на електрическа енергия за небитовите клиенти може да получите тук