Изх. № 11-117/13.09.2019 г.

До
управителите на фирми –
членове на КСБ – ОП  Ловеч

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Камара на строителите в България ОП  Ловеч, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 03.10.2019 г. от 17.00 часа Редовно общо годишно отчетно събрание.
Събранието ще се проведе в Заседателната зала на офиса на КСБ ОП Ловеч при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-Ловеч от 01.09.2018г. до 31.08.2019 г.
2. Приемане на Отчет за дейността на ОблС на ОП Ловеч от 01.09.2018г. до 31.08.2019 г.
3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Ловеч от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и Междинен отчет от 01.01.2019 г. до 31.09.2019 г.
4. Приемане на Доклад на Контролния съвет на ОП-Ловеч за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-Ловеч за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
6. Избор на делегати за Общото събрание на КСБ.
7. Избор на Председател на ОП Ловеч.
8. Избор на членове на Областен съвет ОП Ловеч.
9. Избор на Контролен съвет на ОП Ловеч.
10. Приемане план за дейността на ОП Ловеч през 2020 г.
11. Приемане на план сметка на ОП Ловеч за 2020 г.
12. Разни.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание !

Регистрацията на участниците ще започне в 16.00 часа.
Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Председател на ОП-Ловеч
/Георги Георгиев/