Областно представителство Благоевград, на основание чл. 36, ал.2 от Устава на КСБ, насрочва редовно общо годишно  отчетно-изборно  събрание на 27.09.2019 г. от 17:00 часа в офиса на КСБ – ОП Благоевград ул. „Цар Симеон“ 10А , при следния дневен ред:

 1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на Областното представителство (ОП) от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 2. Приемане на Отчет за дейността на Областния съвет (ОблС) на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 4. Приемане на Доклад на Контролния съвет (КС) на ОП-то за дейността на Председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 6. Избор на делегати за Общото  събрание на КСБ.
 7. Избор на Председател на ОП.
 8. Избор на членове на Областен съвет на ОП-то.
 9. Избор на Контролен съвет на ОП-то.
 10. Приемане на план за дейността на ОП-то през 2020 г.
 11. Приемане на план сметка на ОП-то за 2020 г.
 12. Разни.

След провеждане на Общото събрание ще бъде дадена вечеря.

Регистрацията започва от 16.00 часа на 27.09.2019 г. Членовете – юридически лица, се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това общо събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ събранието ще се проведе на 27.09.2019 г. от 18:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на събранието !