ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО СМОЛЯН

 

Изх. №: 21-О-40/02.10.2023г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ –
ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО СМОЛЯН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 36, ал. 2 и чл.41, ал.1 от Устава на Камарата на Строителите в България (КСБ), свиквам редовно общо отчетно събрание на Камарата на Строителите в България Областно представителство-Смолян, което ще се проведе на 27.10.2023г. (петък) от 16:00 часа в залата на КСБ ОП – Смолян при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на КСБ ОП-Смолян от 01.09.2022г. до 31.08.2023г.;
  2. Приемане на Отчет за дейността на ОблС на КСБ ОП-Смолян от 01.09.2022 г. до 31.08.2023г.;
  3. Приемане на Отчети за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-Смолян от 01.09.2022г. до 31.08.2023г.;
  4. Приемане на Доклад на КС на ОП за дейността на Председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.09.2022г. до 31.08.2023г. ;
  5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на ОблС и КС на ОП за периода от 01.09.2022 г. до 31.08.2023г.;
  6. Приемане на План за дейността на ОП-Смолян през 2024г.;
  7. Приемане на План-сметка на ОП-Смолян за 2024г.;
  8. Други.

Регистрацията започва в 15.30 часа на 27.10.2023г. в залата на РИОСВ-Смолян. Членовете–юридически лица се представляват от техния законен представител.

Пълномощниците на членовете се легитимират с оригинала на писмено пълномощно по образец-приложение към това писмо, което не е задължително да бъде заверено нотариално. Необходимо е фирмите, които възнамеряват да участват в Общото събрание със свой пълномощник, да изпратят предварителна информация за това (копие от пълномощното) най-късно до 17.00 ч. на 25.10.2023г.(сряда) на e.mail: [email protected].

ПРЕДСЕДАТЕЛ КСБ ОП СМОЛЯН:

инж. Асен Соколов