Областно представителство Смолян

На събранието присъстваха както представители на фирмите-членове на КСБ – ОП Смолян, така и техни служители, които успешно завършиха дистанционното обучение по специалност „Строителен техник“. Причината бе церемонията по официалното връчване на дипломите на завършилите специалисти, с което стартира събитието. „Постиженията им са много добри“ – заяви Председателят на КСБ ОП-Смолян Владимир Кехайов. „Надявам се, получавайки тези дипломи, хората да останат да работят в нашия регион, защото проблемът с недостига на кадри при нас е особено критичен. Организираме обучението чрез „Строителна квалификация“ ЕАД и е в изключително удобен както за фирмите, така и за обучаемите формат.“  Дистанционното обучение като възможност за квалифициране на служителите предизвика интерес и сред новите  членове на КСБ ОП-Смолян, вписани в ЦПРС.

Деловата част на събранието бе открита от Председателя на Областното представителство, който представи процедурните правила за провеждането му и основните отчетни документи, подлежащи на разглеждане и обсъждане – Отчет на председателя на КСБ ОП-Смолян, отчет за дейността на Областния съвет и отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на КСБ ОП-Смолян за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.

Акцент в отчетите на Председателя на КСБ ОП-Смолян и Областния съвет за последните четири месеца на 2019 г. бе организирането и провеждането на серия от обучения на теми от широк интерес като „Работа с Централизираната автоматизирана информационна система (ЦАИС) Електронни обществени поръчки“, „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“, „Координатори по безопасност и здраве в строителството“ и „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“, „Строителни скелета – безопасност при монтаж, експлоатация и демонтаж“. Бяха обсъдени основното празнично събитие през годината – Празника на строителите – Димитровден и класацията „Строител на годината“. През 2019 г. празникът бе проведен успоредно с едно от най-значимите информационни събития в КСБ ОП-Смолян – първата изнесена приемна на вестник „Строител“. Инициативата премина при голям интерес и събра освен фирмите-членове на КСБ ОП-Смолян и представители на цялата строителна гилдия в региона, общинска и централна власт. Бяха споделени проблеми, обменени мнения и виждания за решаването им.

Присъстващите разгледаха и приеха финансовата справка за отчетния период. Председателят на Контролния съвет на КСБ ОП-Смолян Милко Юруков представи доклад и предложи освобождаването на Председателя и Областния съвет от отговорност за съответния период. „Работата се развива изцяло в рамките на Устава и правилата за работа в КСБ“ – изтъкна той.

Бе обсъден плана за дейността на КСБ ОП-Смолян за 2021 г., който набляга върху основното направление – обучения и квалификационни курсове. Предвиждат се и мерки за насърчаване на интереса сред учениците и младежите към строителното образование като начин за справяне с недостига на квалифицирани кадри в областта. Засегна се въпроса за очакваните промени в ЗУТ, които е необходимо да бъдат ускорени, за да се разпишат ясно отговорностите между страните в строителния процес – проектант, строител, строителен надзор и възложител. Фирмите, които работят в Смолянска област, развиват дейност при утежнени условия – заяви Кехайов – предвид пограничния, планински и отдалечен от големите центрове регион. Важно е да бъдат стимулирани от държавата, за да не замре местният строителен сектор.

Отново беше обсъдена необходимостта от по-детайлно и изцяло в практически план обучение във връзка с новата ЦАИС,  като решението бе съобразено с факта, че е необходимо време системата да функционира в пълнота, за да се изявят критичните моменти в нейната работа. В заключение присъстващите приеха план-сметката за дейността на КСБ ОП-Смолян за 2021 г., а дискусиите продължиха и след формалното приключване на Общото събрание.

Председателят на КСБ ОП-Смолян Владимир Кехайов взе участие в заседанието на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие към Областна администрация – Смолян.

То се състоя на 25.02.2020 г. в зала 201 на Областна администрация – Смолян и бе ръководено от заместник-областния управител Андриян Петров. Присъстваха представители на общините Смолян, Борино, Доспат, Девин, Мадан, ВиК – Смолян, АУЕР (Агенцията за устойчиво енергийно развитие), неправителствени и браншови организации.

Областният съвет за устойчиво енергийно развитие към Областна администрация – Смолян се запозна със задълженията по Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, годишните отчети и сроковете за представяне в АУЕР. Представители на общините от Смолянски регион представиха информация за участието, етапите и напредъка на проектите в областта на енергийната ефективност. По т. 3 от дневния ред Община Баните представи реализирани проекти в областта на енергийната ефективност през 2019 г. и предстоящите през 2020 г.

Беше представен и проекта PRO-ENERGY & Promoting Efficiency in Public Buildings of the Balkan Mediterranean Territory, съфинансиран от Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани-Средиземно море 2014-2020“. Презентацията направи представител на Агенцията за регионално развитие съвместно с Бизнесцентъра за подпомагане на малки и средни предприятия  в гр. Пловдив.

В заключителната част от събитието бе коментиран любопитния факт, че в община Смолян има вече 25 електромобила, като понастоящем 12 български вносители предлагат на пазара тази иновация. Въпреки нарастващия брой на еко-возилата в региона все още не е изградена адекватна мрежа от зарядни станции за електрически автомобили. Изостава и въпроса за създаване на актуална карта със зарядните станции в нашата област – отбеляза зам.-областният управител Андриян Петров.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ –

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО СМОЛЯН

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 36, ал. 2 и чл.41, ал.1 от Устава на Камарата на Строителите в България (КСБ), свиквам редовно общо събрание на Камарата на Строителите в България Областно представителство-Смолян, което ще се проведе на 09.03.2020 г. (понеделник) от 14:00 часа в залата на КСБ ОП – Смолян (първи етаж) при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на КСБ ОП-Смолян от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.;
  2. Приемане Отчет за дейността на Областния съвет при КСБ ОП-Смолян от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.;
  3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на КСБ ОП-Смолян от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.;
  4. Приемане Доклад на Контролния съвет на КСБ ОП-Смолян за дейността на Председателя на Областния съвет и за дейността на самия Областен съвет от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.;
  5. Приемане решение за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Областния съвет и Контролния съвет на КСБ ОП-Смолян за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.;
  6. Приемане на коригирана план-сметка за 2020 г.;
  7. Приемане план за дейността на КСБ ОП-Смолян през 2021 г.
  8. Приемане на план-сметка на КСБ ОП-Смолян за 2021 г.
  9. Разни.

Регистрацията започва в 13.00 часа на 09.03.2020г. в залата на КСБ ОП-Смолян.

Членовете–юридически лица се представляват от техния законен представител.

Пълномощниците на членовете се легитимират с оригинала на писмено пълномощно по образец, което не е задължително да бъде заверено нотариално.

Необходимо е фирмите, които възнамеряват да участват в Общото събрание със свой пълномощник, да изпратят предварителна информация за това (копие от пълномощното) най-късно до 16.00 ч. на 06.03.2020 г. (петък) на e-mail: smolian_office@ksb.bg.

 

 

КСБ ОП-Смолян съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД организира обучение по Закона
за безопасните условия на труд (ЗБУТ) на 28.02.2020 г./петък/ в залата на РИОСВ – гр. Смолян.

Първи модул – с начален час 9.00ч.:
– „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа”;
– „Координатор по безопасност и здраве в строителството”.

Втори модул – с начален час 13.00ч.:
– „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на
влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”.

Финансирането на обучението ще бъде съгласно утвърдената от Управителния съвет на КСБ
процедура за организиране и провеждане на обучения по ЗБУТ и специализирани семинари за
повишаване на знанията за управление на строителния процес.

Право на безплатно участие имат строителните фирми, вписани в ЦПРС, които могат да
включат в обучението по едно лице за първи модул и едно лице за втори модул, без да
заплащат такса.

В случай, че фирмите желаят да обучат допълнително други свои служители,
преференциалната цена за това е 36 лв. с ДДС за всеки модул за 1 лице, преведени по по
банкова сметка на „Строителна квалификация“ ЕАД:

IBAN:BG39STSA 93000022792351 BIC: STSABGSF Банка ДСК

Участниците ще получат удостоверение за завършено обучение.

За участие на Ваши служители в обучението, следва да заявите желанието си с изпращане на
заявка в срок до 24.02.2020 г. на e-mail: smolian_office@ksb.bg

Инициативата се проведе на 05.02.2020 г. в град Смолян в рамките на националната кампания на Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Национална служба за защита на природата“ и е насочена към разясняване на основните принципи, процеси и отговорности в управлението на НАТУРА 2000 в страната.

Събитието бе открито от инж. Екатерина Гаджева – Директор на РИОСВ – Смолян, която направи паралел между резервираното отношение към програмата преди години и сега, когато информацията за нея е много по-популярна и детайлна.  Г-жа Гаджева даде думата на модератора г-жа Светлана Папукчиева, която разясни правно-нормативната рамка на новия подход за управление на Натура 2000, базовите принципи за европейска хармонизация на управлението на програмата в България, подходът и процесът за нейното управление.

Вторият панел от програмата бе представен от г-н Владимир Трифонов, който разясни отговорностите на Националния консултативен съвет и разпределението на функциите на всяко от ангажираните звена в системата. Третият панел засегна подробно въпросите, свързани с целите на Натура 2000, като събитието завърши с въпроси от страна на публиката – близо 30 представители на регионални организации, местна и централна власт. Интерес бе проявен към въпроса за начина, по който предложения по програма Натура 2000 могат да се инициират на принципа „отдолу нагоре“, тъй като е важно да се отразява местната специфика в реализирането на програмата. Отдаде се значение и на факта, че е необходимо да се имат предвид и всички останали програмни документи с местно и национално значение, които имат допирни точки със замисъла на програмата.  От страна на КСБ ОП- Смолян в събитието  взе участие Недялка Маргаритова – експерт в КСБ ОП-Смолян.