Областно представителство Смолян

На срещата, проведена на 26.04.2022г., присъстваха председателят на КСБ ОП-Смолян Владимир Кехайов, Борислав Брайков – прокурист на „Строителна квалификация“ ЕАД и г-жа Ралица Минчева – директор на Държавно предприятие БГЦПО – клон Смолян. Поводът бе успешното провеждане на обучението за заварчици от регион Смолян на тема „Ръчно електродъгово заваряване“. То се състоя по инициатива на КСБ ОП-Смолян,  с финансиране от „Строителна квалификация“ ЕАД и конкретен изпълнител ДП БГЦПО – клон Смолян.

„Тази формат на сътрудинчество се оказа успешен“ – заяви председателят на ОП-Смолян. – „От една страна Областното представителство поддържа близък контакт с фирмите, непрекъснато събира информация за конкретните им нужди от обучение и квалификация. От друга страна винаги сме работили в тясно сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД. От тяхна страна срещаме разбиране на проблемите ни, бърз и конкретен отговор на нашите нужди.“

Борислав Брайков – прокурист на „Строителна квалификация“ ЕАД очерта перспективите за развитие на професионалното обучение и квалификация в областта на строителството.  „Едно от направленията, в които ще има търсене, ще бъде енергийната ефективност, разбирана в по-широк план, не само санирането на сгради“ – подчерта той.

След като г-жа Минчева представи лицензиите, които притежава ДП БГЦПО за провеждане на обучения и издаване на сертификати по заваряване, ел.инсталации, кофражи, армировка и бетон, зидария, мазилки и шпакловки, външни и вътрешни облицовки и настилки, външни и вътрешни ВиК мрежи и др., беше взето решение да се направи детайлно проучване сред строителните фирми от регион Смолян по отношение на интереса им към съответните специалности.

  • Обучението се организира и финансира от „Строителна квалификация“ ЕАД по инициатива на КСБ ОП-Смолян.
  • Стартовата дата е 28.03.2022 г.
  • Обучителна организация е ДП Българо-германски център за професионално обучение – клон Смолян.

Владимир Кехайов – Председател на КСБ ОП – Смолян:

Този курс се провежда в отговор на проявения интерес от страна на нашите фирми-членове към конкретната тема. Заедно с колегите от Областния съвет преценихме, че провеждането на обучението на място (в регион Смолян) ще бъде много по-ефективно и удобно от гледна точка на логистиката и разходите за пътни, командировки и др. за участниците.

Обучителните инициативи остават един от най-трайните приоритети в работата на Областното представителство на КСБ в Смолян. Наред с настоящите затруднения пред сектора като скока в цените на материалите, електроенергията, горивата и др. продължава да стои проблемът със сериозния недостиг на квалифицирана работна ръка. Кадрите, които днес създаваме, се превръщат в ценен ресурс за нашите фирми. Инвестицията в обучение на персонала е реален принос към бъдещето на строителните компании и на сектора като цяло.

Борислав Брайков – Прокурист на „Строителна квалификация“ ЕАД:

Приветствам идеята за по-широко популяризиране на обучението за заварчици.  Този курс е добър пример за инициативност и ангажираност на ОП на КСБ към наболели проблеми, вълнуващи строителните фирми. Всяко ОП на КСБ и строителна фирма, вписана в ЦПРС, може да потърси партньорство на „Строителна квалификация“ ЕАД за решаване на проблем от сферата на професионалната квалификация.

Предизвикателствата ни карат да търсим нестандартни решения-приближаване на обучителния процес до фирмите, мобилни курсове, хибридно обучение, дигитализация и т.н. Веднага искам дебело да подчертая, че това не е за сметка на качеството. Гаранция за това е и сътрудничеството с Българо-германския център за професионална квалификация.

Курсът е плод на последователната работа на ръководството на КСБ и на Съвета на директорите на „Строителна квалификация“ ЕАД за повишаване на квалификацията на работещите в строителния сектор.

Ралица Минчева – Директор на ДП БГЦПО – клон Смолян:

Българо-германският център е държавно предприятие за професионална квалификация и преквалификация. Притежава лицензия от НАПОО към Министерски съвет за провеждане на обучения по над 110 специалности и професии включително в сферата на строителството. Отзовахме се на запитването от страна на КСБ ОП-Смолян за организиране на курс за заварчици, защото виждаме потенциал в този тип сътрудничество между браншова организация и обучителна институция. Можем да откликнем и на други нужди в тази сфера по специалности като строителен техник, строители със специалност арматура и бетон, кофражи, зидария, мазилки  и шпакловки, електротехници и електромонтьори, ВиК, пътно строителство и др.

Здравко Шехов, Управител на „Инвестстрой“ ЕООД, участник в обучението:

Приветствам идеята това обучение да се организира на място, в града. Повечето от строителните фирми имат нужда от квалифицирани заварчици. Това е отговорен труд, а специалисти няма. Важен момент съще е, че таксата за един участник от фирма, вписана в ЦПРС, е поета от „Строителна квалификация“ЕАД, а разходи като пътни, дневни и др. отпадат, когато  организацията е в регион Смолян.

Събранието беше открито от Владимир Кехайов – Председател на КСБ ОП-Смолян, който приветства присъстващите представители на строителните фирми членове на Областното представителство и госта на събитието инж. Благой Козарев – Председател на Контролния съвет на КСБ. Инж. Козарев представи в резюме някои от най-важните и актуални теми в строителния бранш към настоящия момент. „Ситуацията в пътния сектор е един от най-сериозните и чувствителни въпроси“ – заяви той и изясни позицията на подкрепа на КСБ по отношение на исканията на пътните фирми.

На второ място беше обсъдено предложението на КСБ ОП-Стара Загора за повишаване на критериите по съответните категории в ЦПРС. Темата прерасна в дискусия, като представителите на строителните фирми се обединиха около категоричното становище, че поради ситуацията в строителния сектор понастоящем не само, че не е необходимо завишаването на критериите, но и подобна стъпка би извела много от по-малките фирми в сивия сектор. Ще има проблем и с компаниите, които вече работят по договори за обществени поръчки с определени изисквания за групи и категории. В такива случаи е възможно изпълнителите да се окажат без право да работят по съответния проект.

Кремен Красин – член на Областния съвет на КСБ ОП-Смолян и член на КПЕ повдигна въпроса за етиката в междуфирменото поведение като разясни конкретен казус. „Категоричен съм, че трябва да се намери механизъм за реакция. Трябва да сме критични, когато има проблем и да не се толерира некоректното поведение“ – заяви той.

Събранието продължи с обсъждане на изключително наболелия въпрос за драстичния скок в цените на строителните материали. Инж.Козарев обясни, че КСБ търси механизми за решаването на този толкова болезнен проблем. „Прави се проучване на международния опит и се търси най-доброто решение“ – каза той.

Отново в светлината на международните постижения беше поставен проблемът с дигитализацията на строителния сектор в България. Събранието взе решение да бъде организиран семинар по този въпрос с компетентни лектори като част от обучителната програма на КСБ ОП-Смолян през 2022г.

В съответствие с предварително одобрения дневен ред бяха приети отчетите за дейността на Председателя на КСБ ОП-Смолян, Областния съвет, отчета за изпълнение на плана за приходи и разходи за 2020г. и доклада на Контролния съвет на Областно представителство – Смолян. Представителите на фирмите членове одобриха плана за работа на структурата и план-сметката за 2022г.

Акцент в отчетните документи беше успешното провеждане на обучителната програма на КСБ ОП-Смолян в сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД. Дистанционното обучение и онлайн форматът на провеждане на курсовете привлякоха нови участници както по традиционни теми като „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа”, „Координатор по безопасност и здраве в строителството”, „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“, така и за семинарът  „Електронни обществени поръчки“ и набиращото широка популярност обучение за строителни техници. През 2020г. в Смолян беше проведен и един присъствен курс. Темата „Заварка на ПЕ и ППР тръби и сглобка на канализационни тръбопроводи“ беше разгледана с превес на практическата подготовка.

През 2020г. се запази тенденцията всички нововписани фирми в ЦПРС да подават заявление за членство в КСБ. Запази се високата степен на представителност на структурата, а Областното представителство в Смолян остава известно с добрата спойка на колектива от строителни фирми членове.

Наред с професионалните обучения и семинари през 2022г. една от линиите в плана за работа на ОП-Смолян остава успешно развиващото се сътрудничество със Смолянската професионална гимназия по туризъм и строителство в полза на утвърждаване на строителното образование в региона. Подкрепа на законодателните инициативи на КСБ, както и подкрепа на фирмите в справянето им със сложната икономическа ситуация ще бъдат другите две големи теми за работа през следващата година.