Областно представителство Смолян

Курсът се проведе в сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД като датата 12.02.2021г.(петък) бе съобразена с датата на провеждане на пролетното обучение по ЗБУТ през 2020г. По този начин фирмите ще получат своите сертификати навреме, без период, през който да им липсват обучени лица по здравословни и безопасни условия на труда и контрол по качеството на вложените материали.

Дистанционният формат е удобен както за участниците в събитието, така и за работодателите, които имат възможност да възложат усвояването на материала и попълването на тестовете през почивните дни. Предоставените изложения и изпитни материали са на високо ниво, успяват да поставят и отговорят на въпроси от чисто практически характер. В обучението се включиха 76 лица от 28 фирми от КСБ ОП-Смолян, като може да се отбележи, че в дистанционното обучение участваха и фирми, за които присъствената форма е трудно достъпна.

Официалната церемония с водосвет и символична първа копка на „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ се състоя на 15.10.2020 в кв.Устово на областния град Смолян. Присъстваха Недялко Славов – Областен управител на Област Смолян, Николай Мелемов – кмет на Община Смолян, инж. Костадин Тотев – Зам.управител на ВиК ЕООД – гр.Смолян, представители фирмите-изпълнители, надзор, областни и общински институции. Церемонията бе открита от инж.Тотев, който представи в резюме дейностите по проекта. Областният управител и кметът на град Смолян подчертаха значението му за жителите на града и участваха в ритуала  „първа копка“.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г. и е на обща стойност 91 315 975,97 лв. с ДДС, от които:

Финансиране от ОПОС 2014-2020 (БФП): 68 236 106,39 лв.

Кохезионен фонд: 58 000 690,39 лв.

Национално съфинансиране: 10 235 416,00 лв.

Съфинансиране от ВиК ЕООД, гр.Смолян: 8 253 195,69 лв.

Недопустими разходи, вкл. възстановим от НАП ДДС: 14 826 673,89 лв.

След церемонията в сградата на Областна администрация Смолян се състоя пресконференция, на която бяха представени дейностите по проекта, поставените цели и резултатите, които следва да бъдат постигнати.

„Широкообхватен, мащабен и продължителен“ – така определи проекта Областният управител Недялко Славов като подчерта, че той ще подобри значително качеството на живот на всички граждани на Смолян. „Не е маловажно“ – продължи той – „че тази инициатива ще се осъществи с Европейски средства, поради което цената на водата за жителите на града няма да поскъпне“.

Проектът „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ има за цел да реши проблемите, свързани със съществуващата инфраструктура за питейни и отпадъчни води на територията на град Смолян и осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. Основните дейности, предвидени в рамките на проекта са: реконструкция на водопроводната мрежа с изтекъл експлотационен срок, реконструкция по безизкопен способ на главен градски колектор, изграждане на нова водопроводна мрежа и зониране на мрежата, изграждане на нова канализационна мрежа, реконструкция на пречиствателна станция за питейни води „Хубча“ и „Превала“, изграждане на третично пречистване за отстраняване на фосфор на пречиствателна станция за отпадни води гр.Смолян.

В резултат от изпълнението на проекта ще бъде увеличен събираният и третиран товар на замърсяване преди заустването на отпадъчните води във водни обекти, ще бъдат намалени загубите на вода във водопреносната мрежа и ще бъде подобрено водоснабдяването на град Смолян.

Ръководството на КСБ ОП-Смолян и Клуба на строителите ветерани от регионалната структура, поднесоха венец  в памет на полк. Владимир Серафимов по повод 108 години от Освобождението на Родопите.

На 21.10.2020г. представители на регионалната структура и строителите-ветерани се поклониха пред таланта на пълководеца полк. Владимир Серафимов – освободителя на Родопите. Пред неговите храбри войници – героите от 21-ви Средногорски полк, които се врекоха на родопската свобода.

„108 години ни делят от онези паметни 19, 20 и 21 октомври на 1912 г., станали разделителна линия между подтисничеството и свободата в историята на Родопския край. Карат ни да си спомним за саможертвата на хилядите знайни и незнайни синове и дъщери на България, оставили кости по сипеите на планината, пролели мъченическата си кръв за Освобождението на Родопите и превърнали връх Кавгаджик, наречен днес Средногорец, във връх на нашето национално самочувствие и българска гордост“, каза в поздравлението си до смолянчани кмета на града г-н Николай Мелемов.

Тези дни се отбелязват и като празник на община Смолян. Градоначалникът пожела „Бъдете здрави и благословени, обичайте Смолян, Родопите и България!“

В понеделник, на 5 октомври 2020г.  се състоя дистанционно обучение на тема „Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП), организирано от „Строителна квалификация“ ЕАД. Събитието се проведе като полудневно и постави акцент изцяло върху информацията за фирмите-изпълнители в строителния процес. Актуалността на темата привлече интереса от страна на 18 фирми-членовете на КСБ ОП-Смолян. Сред участниците бяха както управители, така и представители на офертен отдел и администратори с различни функции в оферирането.

Обучението бе проведено изцяло онлайн, в лесна за приложение интернет платформа, като участниците получиха предварителни инструкции за регистрация и участие. Форматът на това обучение позволи визуализация на самата презентация,  демонстрация на работа директно в системата за електронни обществени поръчки, както и писмено представяне на въпроси в края на всяка от двете сесии. Право на безплатно участие имаше по един служител на трудово правоотношение с фирма, вписана в ЦПРС. След обучението участниците получиха сертификати.

Основните теми на обучението обхващаха различни аспекти от работата със систумата ЦАИС ЕОП, нейните функционалности и модули, подготовката на документи и подаването на оферти. Бяха изяснени техническите изисквания – КЕП, регистрация на потребителите, криптографски ключове, процедури за изпълнителите при кандидатстване и подаване на оферти за обществени поръчки. Програмата включваше информация за създаване на роли и добавяне на колеги, подаване на искане за разяснение от възложител към изпълнител и обратно, график на поръчката, системни етапи и дати, редактиране на вече подадена оферта, комуникация на възложителя с участниците за предоставяне на допълнителна информация, отваряне и оценка на подадените оферти, комуникация с оценителната комисия, избор и обявяване на подизпълнители. Бяха разгледани допълнителните функционалности на платформата, подаването на електронна жалба, доклади и отчети, електронно фактуриране и др. Обучението завърши с теми като допълнителните функционалности на платформата, подаването на електронна жалба, доклади и отчети, електронно фактуриране и др.

Успоредно с организацията на дистанционното обучение на тема  „Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП) премина и набирането на документи от желаещите да участват в дистанционното обучение по професията „Строителен техник“. В съответствие с изискванията на „Строителна квалификация“ ЕАД в него се включиха безплатно фирми, които все още не са представяли свои служители или работници за обучение по тази специалност през настоящата календарна година.

Радващо бе, че в основната си част групата включва млади хора, които намират смисъл и перспектива в практикуването на тази безспорно важна професия. Друга бе мотивацията на по-опитните работници, които притежават практически умения, но не познават нормативната база и документооборота на строителния обект.

Материалът обхваща всеки аспект от професията, като фирмите поемат ангажимента да го допълнят с практическо обучение на самия обект. Дистанционното обучение се оказва изключително полезна и гъвкава форма за активно работещи, както и за семейните фирми с перспектива за разширение и развитие на дейността. В него за пръв път се включиха строителни фирми, чиято дейност се развива извън пределите на региона.

Съгласно минималните изисквания за периодичност на обученията по Здравословни и безопасни условия на труд от Наредба № РД-07-2 всяка година съответните специалисти трябва да актуализират своите знания.

Областно представителство на КСБ в град Смолян винаги се е стремяло да отговаря максимално на нуждите и целите на строителните фирми. Тази година поредният курс по ЗБУТ в условията на Ковид-19 се проведе за втори път дистанционно и отново в сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД.

За целта обучителната организация бе подготвила специално разбработени курсове по безопаснот и здраве в дистанционен формат, които да осигурят необходимите знания в една удобна и гъвкава форма. Обучението включваше два модула:

Първи модул: „Длъжности лица по безопасност и здраве при работа“ и „Координатор по безопасност и здраве в строителството“;

Втори модул: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“.

Онлайн курсовете са лесни за приложение и се предпочитат от хората, които сами могат да определят кога да се обучават и се чувстват комфортно, използвайки компютрите си. Всички записали се курсисти получиха пакет от материали по имейл, включващ лекционна част на курс по ЗБУТ, заедно с тест по съответния модул, който всяко обучаемо лице трябваше да попълни. Дистанционната форма на обучение даде възможност на много фирми от региона да се включат без да е необходимо да прекъсват трудовата си дейност. Строителните компании споделиха, че тази форма на обучение е за предпочитане, защото голяма част от служителите отговарящи за безопасните условия на труд, са на обекти из цялата страна. Физическото присъствие на курс е свързано, както с прекъсване на работният процес, така и с командироване на служителите, транспортни разходи и други. Онлайн обучението също така дава възможност за многократен достъп до предоставените в електронен вид учебни материали, бланки и презентации. Практиката показва, че има голяма полза от такъв вид курсове. За да попълнят тестовете и да преминат успешно курса, обучаващите се следва детайлно да изучат предоставените материали. Обучението по безопасност и здраве при работа има за цел длъжностните лица да усвоят методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа, както и основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд.

Управлението на трудови процеси в едно предприятие изисква наличието на безопасни и здравословни условия на труд. Опазването на здравето на работниците трябва да е основна цел на всеки работодател и всяко лице, което контролира трудовият процес в едно предприятие.

Всички успешно издържали теста ще получат удостоверенията си по съответният модул по електронен път.

Юлия Танева – Експерт „Регистър“ в КСБ ОП-Смолян