„СОФ Кънект“ АД, в качеството му на Възложител, публикува съобщение за тръжна процедура с предмет: Комплексно изпълнение  на обект: Основен ремонт на покрития паркинг на Терминал 2 на летище „София“, Блок XIII и Блок XIV и Инженеринг (проектиране и изпълнение) с две обособени позиции за един постоянен и три временни открити паркинги.

Приложено, хипервръзка към интернет-страницата на дружеството, съдържаща съобщение за откриване на горепосочената тръжна процедура и документи.

https://sofia-airport.eu/en/procurement/renovation-of-sofia-airport-terminal-2/

https://sofia-airport.eu/bg/procurement/osnoven-remont-na-pokritia-parking-na-terminal-2-na-letishte-sofia/

„СОФ Кънект“ АД отправя покана да заявите Вашия интерес, в съответствие с изискванията, съдържащи се в публикуваната Инструкция и Съобщението за заявяване на интерес.

Моля да изпращате заявяването на интерес за участие, както и необходимите документи към него/декларация за конфиденциалност/ на посочения в Поканата е-mail [email protected]