Областно представителство Търговище

Изх.№ 24- 76 /03.09.2019г

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА КСБ ОП-ТЪРГОВИЩЕ

Уважаеми колеги,

На основание чл.36 ал.2 от Устава на Камара на строителите в България, свиквам  Общо годишно отчетно-изборно събрание на Областно представителство на Камара на строителите в България – Търговище.

Събранието ще се проведе на 19.09.2019г /четвъртък/ от  16,00ч  в офиса на областно предствителство на КСБ гр. Търговище, ул. Георги Бенковски 1, вх.Б, ет.4, офис 16 при следния:

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Отчет за дейността Председателя на ОП Търговище от 01.09.2018 г. до    08.2019 г.
 2. Приемане Отчет за дейността на ОблС на ОП Търговище от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 3. Приемане Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Търговище от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 1. Приемане Доклад на КС на ОП Търговище  за дейността на председателя на ОблС и за дейността на  ОблС от 01.09.2018 г. до 31.08.2019г
 2. Приемане решение за освобождаване от отговорност на председателя и  членовете на ОблС и КС на ОП Търговище  за периода от 01.09.2018 г. до 31.08.2019 г.
 3. Избор на делегати  в Общото   събрание на КСБ.
 4. Избор на Председател на ОП Търговище
 5. Избор на членове на Областен съвет ОП Търговище
 6. Избор на Контролен съвет ОП Търговище
 7. Приемане план за дейността на ОП Търговище през 2020 г.
 8. Приемане на план сметка на ОП  Търговище за 2020 г.
 9. Други

 

Общото събрание на ОП се счита за редовно, ако всички членове от съответната област са редовно уведомени и присъстват най-малко половината от членовете. При липса на кворум, събранието се отлага с един час и неговите решения са валидни, независимо от броя на присъстващите представители на членовете/ съгласно чл.39 от Устава на КСБ/. Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писменно пълномощно, издадено за това общо събрание и заверено с печат на фирмата.

Инж. Тошко Райчев

Председател на ОП-Търговище