• Обучението се организира и финансира от „Строителна квалификация“ ЕАД по инициатива на КСБ ОП-Смолян.
  • Стартовата дата е 28.03.2022 г.
  • Обучителна организация е ДП Българо-германски център за професионално обучение – клон Смолян.

Владимир Кехайов – Председател на КСБ ОП – Смолян:

Този курс се провежда в отговор на проявения интерес от страна на нашите фирми-членове към конкретната тема. Заедно с колегите от Областния съвет преценихме, че провеждането на обучението на място (в регион Смолян) ще бъде много по-ефективно и удобно от гледна точка на логистиката и разходите за пътни, командировки и др. за участниците.

Обучителните инициативи остават един от най-трайните приоритети в работата на Областното представителство на КСБ в Смолян. Наред с настоящите затруднения пред сектора като скока в цените на материалите, електроенергията, горивата и др. продължава да стои проблемът със сериозния недостиг на квалифицирана работна ръка. Кадрите, които днес създаваме, се превръщат в ценен ресурс за нашите фирми. Инвестицията в обучение на персонала е реален принос към бъдещето на строителните компании и на сектора като цяло.

Борислав Брайков – Прокурист на „Строителна квалификация“ ЕАД:

Приветствам идеята за по-широко популяризиране на обучението за заварчици.  Този курс е добър пример за инициативност и ангажираност на ОП на КСБ към наболели проблеми, вълнуващи строителните фирми. Всяко ОП на КСБ и строителна фирма, вписана в ЦПРС, може да потърси партньорство на „Строителна квалификация“ ЕАД за решаване на проблем от сферата на професионалната квалификация.

Предизвикателствата ни карат да търсим нестандартни решения-приближаване на обучителния процес до фирмите, мобилни курсове, хибридно обучение, дигитализация и т.н. Веднага искам дебело да подчертая, че това не е за сметка на качеството. Гаранция за това е и сътрудничеството с Българо-германския център за професионална квалификация.

Курсът е плод на последователната работа на ръководството на КСБ и на Съвета на директорите на „Строителна квалификация“ ЕАД за повишаване на квалификацията на работещите в строителния сектор.

Ралица Минчева – Директор на ДП БГЦПО – клон Смолян:

Българо-германският център е държавно предприятие за професионална квалификация и преквалификация. Притежава лицензия от НАПОО към Министерски съвет за провеждане на обучения по над 110 специалности и професии включително в сферата на строителството. Отзовахме се на запитването от страна на КСБ ОП-Смолян за организиране на курс за заварчици, защото виждаме потенциал в този тип сътрудничество между браншова организация и обучителна институция. Можем да откликнем и на други нужди в тази сфера по специалности като строителен техник, строители със специалност арматура и бетон, кофражи, зидария, мазилки  и шпакловки, електротехници и електромонтьори, ВиК, пътно строителство и др.

Здравко Шехов, Управител на „Инвестстрой“ ЕООД, участник в обучението:

Приветствам идеята това обучение да се организира на място, в града. Повечето от строителните фирми имат нужда от квалифицирани заварчици. Това е отговорен труд, а специалисти няма. Важен момент съще е, че таксата за един участник от фирма, вписана в ЦПРС, е поета от „Строителна квалификация“ЕАД, а разходи като пътни, дневни и др. отпадат, когато  организацията е в регион Смолян.