Изх.№  24- 84 /12.09.2022г

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ

НА КСБ ОП-ТЪРГОВИЩЕ

Уважаеми колеги,

На основание чл.36 ал.2 от Устава на Камара на строителите в България, свиквам  Общо годишно отчетно-изборно събрание на Областно представителство на Камара на строителите в България – Търговище.

Събранието ще се проведе на 29.09.2022г /четвъртък/ от  16,00ч  в ресторант „Нова Мизия”, ул. „Стефан Караджа” 2, пл. Свобода, при следния:

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП Търговище от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 2. Приемане на Отчет за дейността на ОблС на ОП Търговище от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Търговище от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 4. Приемане на Доклад на КС на ОП Търговище за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП Търговище за периода от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 6. Избор на делегати за Общото събрание на КСБ.
 7. Обсъждане и предлагане на кандидатури за Председател на Управителния съвет на КСБ.
 8. Обсъждане и предлагане на кандидатури за членове на Управителния съвет на КСБ /съгласно чл. 19, ал. 6 от Устава на КСБ/.
 9. Обсъждане и предлагане на кандидатури за членове на Контролния съвет на КСБ /съгласно чл. 28, ал. 3 от Устава на КСБ/.
 10. Обсъждане и предлагане на кандидатури за членове на Комисията за воденето, поддържането и ползването (КВПП) на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на КСБ.
 11. Избор на Председател на ОП Търговище
 12. Избор на членове на Областен съвет на ОП Търговище
 13. Избор на членове на Контролен съвет на ОП Търговище
 14. Приемане на план за дейността на ОП Търговище през 2023 г.
 15. Приемане на план-сметка на ОП Търговище за 2023 г.
 16. Предложения и препоръки във връзка с дейността и политиките на КСБ.

Регистрацията започва в 15.45ч. Общото събрание на ОП се счита за редовно, ако всички членове от съответната област са редовно уведомени и присъстват най-малко половината от членовете. При липса на кворум, събранието се отлага с един час и неговите решения са валидни, независимо от броя на присъстващите представители на членовете/ съгласно чл.39 от Устава на КСБ/. Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писменно пълномощно, издадено за това общо събрание и заверено с печат на фирмата.

Инж. Тошко Райчев

Председател на ОП на КСБ -Търговище