министерство на икономиката МИ

В КСБ се получи писмо от министъра на икономиката, относно започнало проучване за наличието на намеса в бизнеса и проблемна бизнес среда в различните сектори на икономиката, провокирани включително от административни органи на местно и централно ниво.

В тази връзка моля да изпратите информация за наличие на практики за добро взаимодействие с администрацията и/или на случаи за оказване на административен натиск при изпълнение на Вашите задължения на електронна поща: [email protected]

Обобщената информация ще бъде изпратена до Министерство на икономиката с оглед подобряване на инвестиционния климат.