Уважаеми колеги,

Областно представителство Стара Загора , на основание чл.36, ал.2 от Устава на КСБ, насрочва редовно отчетно-изборно общо събрание на 28.09.2022 г. от 18:00 часа в конферентната зала на хотел-ресторант ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа) , при следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-то от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 2. Приемане на Отчет за дейността на ОблС на ОП-то от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 4. Приемане на Доклад на КС на ОП-то за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 6. Избор на делегати в Общото събрание на КСБ.
 7. Обсъждане и предлагане на кандидатури за Председател на Управителния съвет на КСБ.
 8. Обсъждане и предлагане на кандидатури за членове на Управителния съвет на КСБ /съгласно чл. 19, ал. 6 от Устава на КСБ/.
 9. Обсъждане и предлагане на кандидатури за членове на Контролния съвет на КСБ /съгласно чл. 28, ал. 3 от Устава на КСБ/.
 10. Обсъждане и предлагане на кандидатури за членове на Комисията за воденето, поддържането и ползването (КВПП) на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на КСБ.
 11. Избор на Председател на ОП Стара Загора.
 12. Избор на членове на Областен съвет на ОП Стара Загора.
 13. Избор на членове на Контролен съвет на ОП Стара Загора.
 14. Приемане на план за дейността на ОП-то през 2023 г.
 15. Приемане на план-сметка на ОП-то за 2023 г.
 16. Предложения и препоръки във връзка с дейността и политиките на КСБ.
 17. Разни.

Регистрацията започва от 17:30 часа на 28.09.2022 год. в в конферентната зала на хотел-ресторант ”Зеленият хълм” (гр. Стара Загора ул. Никола Икономов 6 – бивша Партийна школа). Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това общо събрание подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл.39 от Устава на КСБ събранието ще се проведе на 28.09.2022 г. от 19:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на събранието!