На 17 и 18 октомври 2019 г. в сградата на Областна администрация Смолян се проведе Обществен форум за съвместни дейности между администрации (областни и общински) и граждани за реализацията на политиките за регионално развитие в Южен централен район.

Събитието бе открито от г-н Недялко Славов, областен управител на Смолян и председател на РСР на Южен централен район, който представи обобщена информация за състоянието на Южен централен район, изготвен от Националния център за териториално развитие. Той насочи внимание върху спецификите и тенденциите, които предизвикват активни дискусии за формата на регионална политика, в която да се предвидят необходимите инструменти, за да се отговори в максимална степен на регионалните потребности. Акцент в презентацията Славов постави върху различията в стандарта, икономическите и статистически показатели, очертаващи дисбаланс в развитието на отделните области, попадащи в териториалния обхват на ЮЦР.

„Твърдим, че региони като нашия, имат нужда от целенасочена подкрепа, и аз се надявам това да бъде постигнато като възможности за следващия финансов период. И не говорим само за средствата от Оперативни програми. Като цяло е много важно привличането на гражданите в процесите, които текат, както в областните, така и в общинските администрации. Ключово е между публични и граждански организации да бъдат създадени ефективни партньорства, ефективни механизми на взаимодействие.“, обобщи областният управител.

Във форума взе участие и г-н Кремен Красин – член на Областния съвет на КСБ ОП-Смолян. Г-н Красин сподели за вестник „Строител“, че областната структура подкрепя становището на областната управа в посока целенасочена подкрепа за смолянски регион. Основните проблеми в Смолянска област, касаещи пряко и строителните фирми от ОП-Смолян са демографската криза, високите нива на безработица за областта, застаряване на пазара на работна сила при динамичен пазар на труда, както стана ясно от представените данни.

Петя Донова ръководител на проект „Бъдещето е във Ваши ръце“, изпълняван от „Фондация за прозрачни регламенти„ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, където са набелязани основните предизвикателства пред включването на гражданите в процесите на стратегическо планиране, представи резултатите от социологическо проучване, добри практики, анализи и модели.

Специално внимание се обърна на функционалните възможности на изграденият портал за обществени консултации на Министерски съвет – www.strategy.bg. Порталът за обществени консултации по смисъла на Закона за нормативните актове е централна, публична, уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването на проекти на нормативни актове за обществени консултации, изготвени от орган на изпълнителната власт или от орган на местното самоуправление. Целта му е да насърчи и улесни сътрудничеството между граждани, бизнес и неправителствени организации и експерти  в държавните институции при формулирането на политиките и разработването на законите.

Като неформални препоръки за повишаване на гражданското участие в процесите на реализация на плановете и стратегиите, както и за повишаване на гражданското доверие като цяло, се посочи  необходимостта от опростяване на процедурите за участие в проекти. Акцентира се и на справедливото разпределение на обществените поръчки като ключов фактор за стимулиране участието на гражданите и възстановяване на загубеното доверие.