Събранието беше открито от Владимир Кехайов – Председател на КСБ ОП-Смолян, който приветства присъстващите представители на строителните фирми членове на Областното представителство и госта на събитието инж. Благой Козарев – Председател на Контролния съвет на КСБ. Инж. Козарев представи в резюме някои от най-важните и актуални теми в строителния бранш към настоящия момент. „Ситуацията в пътния сектор е един от най-сериозните и чувствителни въпроси“ – заяви той и изясни позицията на подкрепа на КСБ по отношение на исканията на пътните фирми.

На второ място беше обсъдено предложението на КСБ ОП-Стара Загора за повишаване на критериите по съответните категории в ЦПРС. Темата прерасна в дискусия, като представителите на строителните фирми се обединиха около категоричното становище, че поради ситуацията в строителния сектор понастоящем не само, че не е необходимо завишаването на критериите, но и подобна стъпка би извела много от по-малките фирми в сивия сектор. Ще има проблем и с компаниите, които вече работят по договори за обществени поръчки с определени изисквания за групи и категории. В такива случаи е възможно изпълнителите да се окажат без право да работят по съответния проект.

Кремен Красин – член на Областния съвет на КСБ ОП-Смолян и член на КПЕ повдигна въпроса за етиката в междуфирменото поведение като разясни конкретен казус. „Категоричен съм, че трябва да се намери механизъм за реакция. Трябва да сме критични, когато има проблем и да не се толерира некоректното поведение“ – заяви той.

Събранието продължи с обсъждане на изключително наболелия въпрос за драстичния скок в цените на строителните материали. Инж.Козарев обясни, че КСБ търси механизми за решаването на този толкова болезнен проблем. „Прави се проучване на международния опит и се търси най-доброто решение“ – каза той.

Отново в светлината на международните постижения беше поставен проблемът с дигитализацията на строителния сектор в България. Събранието взе решение да бъде организиран семинар по този въпрос с компетентни лектори като част от обучителната програма на КСБ ОП-Смолян през 2022г.

В съответствие с предварително одобрения дневен ред бяха приети отчетите за дейността на Председателя на КСБ ОП-Смолян, Областния съвет, отчета за изпълнение на плана за приходи и разходи за 2020г. и доклада на Контролния съвет на Областно представителство – Смолян. Представителите на фирмите членове одобриха плана за работа на структурата и план-сметката за 2022г.

Акцент в отчетните документи беше успешното провеждане на обучителната програма на КСБ ОП-Смолян в сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД. Дистанционното обучение и онлайн форматът на провеждане на курсовете привлякоха нови участници както по традиционни теми като „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа”, „Координатор по безопасност и здраве в строителството”, „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“, така и за семинарът  „Електронни обществени поръчки“ и набиращото широка популярност обучение за строителни техници. През 2020г. в Смолян беше проведен и един присъствен курс. Темата „Заварка на ПЕ и ППР тръби и сглобка на канализационни тръбопроводи“ беше разгледана с превес на практическата подготовка.

През 2020г. се запази тенденцията всички нововписани фирми в ЦПРС да подават заявление за членство в КСБ. Запази се високата степен на представителност на структурата, а Областното представителство в Смолян остава известно с добрата спойка на колектива от строителни фирми членове.

Наред с професионалните обучения и семинари през 2022г. една от линиите в плана за работа на ОП-Смолян остава успешно развиващото се сътрудничество със Смолянската професионална гимназия по туризъм и строителство в полза на утвърждаване на строителното образование в региона. Подкрепа на законодателните инициативи на КСБ, както и подкрепа на фирмите в справянето им със сложната икономическа ситуация ще бъдат другите две големи теми за работа през следващата година.